Dvije Radionica za nove članice Sigurne mreže na teme Zakonodavstvo i Zagovaranje

Dvije Radionica za nove članice Sigurne mreže održane su 27/28.05.2013. godine u Sarajevu u hotelu Art. Radionicama je prisustvovalo po 20 učesnica/ka predstavnica NVO, novih članica Sigurne mreže.

Prva Radionica je imala temu Zakonodavstvo koja regulira oblast nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ovu Radionicu je realizirala Radna grupa III u okviru Sigurne mreže.

Uvod u međunarodnopravni okvir nasilja nad ženama i nasilja u porodici predstavile su Amra Kadrić, pravna savjetnica Fondacije lokalne demokratije i Natalija Petrić, viša stručna suradnica Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, ispred Udružene žene Banja Luka.


 
Natalija Petrić prezentirala je učesnicama pravni okvir za zaštitu od nasilja u porodici u Republici Srpskoj, sa posebnim akcentom na Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (Republike Srpske). Posebno je izdvajala one članove Zakona koji direktno adresiraju probleme koje su učesnice radionice u radu u malim grupama identificirale kao ključne.
Amer Homarac, ispred Fondacije lokalne demokratije, prezentirao je Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH.


 
Nakon teoretskog dijela predavanja, učesnicima je prezentiran praktični dio rada čiji je cilj da se učesnice upoznaju sa podnescima (Zahtjevima) za pokretanje postupka zaštite od nasilja u porodici, te da nauče napisati isti. U ovom dijelu prezentiran je primjer zahtjeva, kao i slučaj iz prakse kroz sudsku odluku u formi Rješenja, kojim su izrečene zaštitne mjere za korisnicu FLD-a.
 
Dana 28.05.2013. godine održana je druga Radionica na temu Zagovaranje koju je realizirala Radna grupa IV, odnosno članica Sekretarijata Sigurne mreže Budućnost Modriča.
Teoretski dio radionice je  obuhvatio teme:
Temelji javnog zagovaranja, Definiranje ciljeva i zadataka, Pregovaranje i lobiranje.Cilj javnog zagovaranja je da se na svim nivoima zakonodavne vlasti usvoje harmonizirani zakonski propisi, kojima će žene žrtve nasilja u porodici imati isti pristup i mogućnost ostvariti svoja prava, bez obzira u kojem području žive, uključujući pooštravanje kaznene politike, jednoobraznost postupanja svih subjekata uključenih u borbu protiv nasilja nad ženama, identično promoviranje procedura za izricanje hitnih mjera zaštite i uspostavljanje tretman-centara za rad sa počiniocima nasilja.

U praktičnom dijelu, učesnice su odradile vježbu osmišljavanja kampanje zagovaranja.
 
U završnom dijelu učesnice su procijenile da je trening o javnom zalaganju za njih bio koristan, jer su tokom prezentacije čule dosta primjera iz prakse koji im mogu biti od koristi.