Publikacije

Publikacije su dostupne uz upit na adresu anketa@bih.net.ba

Multisektorska saradnja u sprječavanju nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o rezultatima monitoringa multisektorske saradnje u Bosni i Hercegovini

Analiza usklađenosti postojećih standarda servisa koji se pružaju žrtvama nasilja u porodici u FBiH i RS s Istanbulskom konvencijom

Kontekstualni pristup strahu, traumi i gubitku

Psihosocijalni rad sa grupom žena iz izbjegličkog naselja

10 Godina poslije 1994 – 2004

Zbornik radova, knjiga druga

Zbornik radova knjiga 3

Socijalno – terapeutski rad sa grupom muškaraca u Konjević Polju

Prirucnik za treninge iz psiho-socijalnog rada

Zbornik radova knjiga 4.

Protokol intervencija u slučajevima nasilja u porodici za TK