Lara Bijeljina

Fondacija “LARA” je nevladina organizacija koja je osnovana 1998. godine. Od samog osnivanja Lara radi na razvijanju programa zaštite žena od svih oblika rodno zasnovanog nasilja i osnaživanju žena za političko i druge oblike javnog djelovanja.

Lara je prva ženska nevladina organizacija u Bosni i Hercegovini koja je osnovala sklonište za žrtve trgovine ljudima 2000-te godine u kojem je pomoć pružila za blizu 200 žena. Radom na zalaganju za donošenje kvalitetnijih zakona, edukacijom službenika i prevencijom seksualne eksploatacije žena i djevojaka posebno među školoskom omladinom, Lara je značajno doprinijela i doprinosi umanjenju ovog oblika nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini.

Lara je i danas aktivna u oblasti zaštite žena od nasilja, posebno nasilja u porodici. Upravljamo Sigurnom kućom za žene i djecu žrtve nasilja u porodici, Vodimo volonterski servis SOS telefona za prijavu nasilja i pružamo pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama.

Poslednjih pet godina Lara radi i na edukaciji i informisanju žena u oblasti rada i zapošljavanja sa ciljem povećanja njihovih mogućnosti da zarađuju za život i budu ekonomski samostalne.

Lara nastoji da u svakom trenutku obezbijedi ženama pristup pravima i informacijama do kojih one teže dolaze kao što su pitanja o bezbijednosti, zaštita od nasilja, državnim programima i planovima koji su značajni za socijalnu uključenost. .

Misija

Fondacija “Lara” se zalaže za društvo u kojem je žena zaštićena od nasilja, ekonomski samostalna i ravnopravno uključena u procese odlučivanja.

Vizija

Fondacija “Lara” teži da doprinese kreiranju društvenih odnosa u kojem žena ravnopravno učestvuje u razvojnim procesima.

Od februara 2014. godine “Lara” je registrovana kao Fondacija.

Kontakt

Fondacija „LARA“

Ul. Beogradska br. 38

76300 Bijeljina

Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 55 290 570

Tel/fax: + 387 55 251 696

ngo.lara@teol.net

fondacija.lara@gmail.com

www.fondacijalara.com