Žena BiH

Udruženje „Žena BIH“ Mostar je lokalna nevladina organizacija osnovana 24.10.1994.godine. 

Naša vizija je: Puna afirmacija žene u bosanskohercegovačkom društvu sa posebnim akcentom na zaštiti žene i djece žrtava nasilja; promocija ljudskih prava žena bez obzira na njihovu etničku, vjersku, socijalnu pripadnost.

Misija organizacije je pomoć ženama – domicilnim, raseljenim, povratnicama bez obriza na njihovu nacionalnost, ekonomski i društveni status. 

ŽENA BIH promoviše i afirmiše ljudska prava, zalaže se za ekonomsku nezavisnot, samosvijesnost i potpuno uključivanje žena u sve sfere života. 

ŽENA BIH, također, prmoviše NVO sektor kao važan faktor u stvaranju civilnog društva.

Mreže:

 • ”Žena BiH” je aktivna članica Mreže za borbu protiv trgovine ljudima ”RING” od njenog samog osnivanja.
 • Od 2005. godine ŽENA BiH je članica mreže ARIADNE – anti trafiking mreže u jugoistočnoj i istočnoj Evropi.
 • Vital Voices Global Partbership - mreža nevladinih organizacija I pojedinki iz cijelog svijeta koje imaju za cilj kreiranje boljeg svijeta.
 • Koalicija Raditi I Uspjeti Zajedno – koalicija nevladih organizacija u BIH koje imaju za cilj jačanje uloge NVO sektora.
 • Vijeće NVO u BIH – mreža lokalnih i međunarodnih organizacija koje rae na stabilizaciji i razvoju Bosne i Hercegovine.
 • Sigurna ženska mreža- sektorska mreža u borbi protiv nasilja u porodici, koja ima za cilj da priprema sektor za uspostavu društvenog dijaloga sa državnim institucijama i ostalim međunarodnim i lokalnim faktorima; Razvija i usvaja nacionalnu strategije borbe protiv nasilja u obitelji...
 • FOKUS – savez Udruženja žena u BIH sa ciljem promovisanja i zaštite ljudskih prava i sloboda, uspostavljanju međusobnog povjerenja neophodnog za izgradnju civilnog društva u BIH.

Najveća dostignuća/najvažniji projekti Udruženja su:

 • ŽENA BIH u ženskom mirovnom pokretu ima aktvinu ulogu kroz rad Centra za žene u čijem sastavu su: SOS telefon; psihosocijalna podrška I pravna pomoć.
 • Sigurna kuća MARGUERITE predstavlja sigurno utočište žrtvama nasilja I trgovine ljudima; kuća europskih standarda građena u 2 faze uz podršku Vijeća Europe I UN; kapacitet 28 lešaja, tajnost adrese.
 • Izdavačka djelatnost – Magazin za žene LAM I knjiga “MARGUERITE može biti tvoja sestra, kćerka, prijateljica…” – zbirka potresnih istinitih priča žena žrtava trgovineljudima u BIH (tiraž 20000 primjeraka).
 • Čaj sa ŽENA BIH – mali ženski razgovori na velike teme svakog 13 u mjesecu.
 • Imajte odgovornost za ljude koji vas okružuju... SVI JE IMAJTE! -formiranje Koordinacionog tijela i izrada Protokola pomoći žrtvi nasilja u HNK.
 • Za ljepši i ugodniji život djeteta – život bez nasilja - projektom je otvoren Mali telefon – SOS telefon za djecu u nevolji, sa jedinstvenim četverocifrenim brojem za čitavu BIH – 1302.
 • U saradnji sa Gender centrom FBIH i lokalnim nevladinim organizacijama a uz podršku Vlade FBIH otvoren SOS telefon sa jedinstvenim brojem za cijelu Federaciju BIH sa brojem 1265.