OAK fondacija

Besplatna pravna pomoć za žene i podrška sigurnoj mreži

Glavniciljprojekta je da se Sigurnamrežaujedini i ojača,kakočlanstvoovemrežetako i internastrukturamreže, te da se razvijestrateški plan zajačanjekapacitetanjenihčlanica i uključivanjeistih u zajedničkozagovaranje.

Aktivnosti:

 1. Članstvo i struktura
  Osam  postojećihčlanicamreže(Žene saUneBihać , ŽenaBiHMostar,MedicaZenica,VivaženeTuzla,FondacijalokalnedemokartijeSarajevo,UdruženeženeBanjaLuka,Žene ženama Sarajevo,BudućnostModriča) će se redovnosastajati da bi razvileakcioni plan mreže i da bi povećaličlanstvosanovim (manjimilivećim) ali  relevantnim NVO-ima.
 2. Dijeljenjeinformacije
  Izrada web straniceSigurnemrežekao web centrakojićebitiosnovazabudućiresursnicentarmreže.
 3. Jačanjekapaciteta
  Organizovanječetiri (4) treningazanovečlanicemreže. Svakaradnagrupa(podvije NVO izsadašnjestruktureSigurnemreže)ćeorganizovatipojedantreningnapredhodnodefinisanutemuzaokodeset (10) učenicapotreningu.
  Na krajuimplementacijeprojektakojitraje 12 mjeseci,trebapostojatijasnastrategijazajačanjekapacitetacijelemreže.
 4. Advocacy/Zagovaranje
  Članicemrežećezajednorazvitizajednčki plan/agenduzagovaranjeistrategijuzauključenjejavnihinstitucija i agencijazarješavanjepitanjasamoodrživostiservisaneophodnihzaborbuprotivnasiljanaosnovuspola.

 

Očekivanirezultati:

1. Nove NVO sučlanicemreže u skladusakrieterijima i proceduramaaplikacijekoje je razvioSavjetodavnikomitetmreže  (Aktivnost 1).

2. Internastrukturamreže je učvršćenaipojačana, a članicemrežeimaju web stranicu/platfromu da bi dijelileinformacijetelakšekomuniciralajednasadrugom. Mreža je razvijastrategijuzajačanjekapacitetasvojihčlanicakoristećiznanja i iskustvavećih/jačih NVO iz SM. (aktovnosti 2 I 3).

3. SM je razvilazajedničkozagovaranje i strategiju da se insitucijesistemauključe u rješavanjezajedničkogproblemapoputuspostavesamoodrživihservisakrozjavnefondove i zagovaranjezausvajanjeZakona o besplatnojpravnojpomoći  (aktivnost 4).
 

Besplatnapravnapomoć


Glavniciljprojekta je unaprijediti  pravniokvirkojim se  spriječava  i rješavanasiljeuporodicikako bi se poboljšalo  pristuppravdizažrtvenasilja u porodicipodržavajućirazvojbesplatnepravnepomoćižrtvamaizcijeleBosne i Hercegovine.

Aktivnosti:


1.       NastavakradaCentrazabesplatnupravnupomoćpočitavoj BH

2.       MobilniPravni Tim
Ovajtimćeposjećivati i Sigurnekuće i:
a) nuditipomoć ženama u sigurnimkućama;
b) jačatikapacitet NGO članicaSigurnemrežešto je sve u skladusaciljevimajačanjakapaciteteaSigurnemreže (organizovatće se treningza 14 zaposlenika  iz 7 sigurnihkuća o osnovamapravnepomoći)

3.       Analizapravne legislative

4.       Pravnivodič

5.       Advocacy /Zagovaranje
Zajednosadrugimčlanicamamreže, FLD ćerazvitiaktivnostizagovaranjazausvajanjeZakona o pravnojpomoćikoji je trenutno u draftu.

Očekivanirezultati:

 1. Funkcionisanjecentrakojipomože ženama žrtvamanasiljaali i ostalimugroženim ženama  u BH krozreferealnisistemkreiran u saradnjisaSigurnommrežom.
  (Aktivnosti 1 i 2);
 2. Podignutasvijest i kapaciteti o mogućnostimakorištenjarelevantnihzakona o nasilju u porodici, kakoodstranečlanicaSigurnemrežetako i drugihdržavnihrelevantihčimbenika (stakeholders).
  (Aktivnosti 2 i 3);
 3. Žene-žrtvenasiljaboljeinformisane o svojimpravima.
  (Aktinvost 4);
 4. Zakon o pravnojpomoćiusvojen i time olakšanpristup ženama -žrtvamanasiljabesplatnojpravnojpomoći.
  (Aktivnosti 2 i 5);
 5. FLD omogućilapotpisivanjenajmanjejednogprotokola o saradnjisavladinimministarstvom u ciljuomogućavanjačlanicamaSigurnemreže (uključujući FLD) da vrše monitoring o implementacijispecifičnogzakona o nasilju u porodici  idrugihzakonapoputZakona o besplatnojpravnojpomoći.
  (Aktivnost 5);