Fondacija lokalne demokratije

JAVNI POZIV Za angažovanje ekspertkinje/ta za kreiranje resursa za informisanje u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu: Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

 Jedan od ciljeva projekta je unapređenje kapaciteta sigurnih kuća i subjekata zaštite za pružanje pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja, uključujući i jačanje multisektorske intervencije u situacijama rodno zasnovanog nasilja.  

U okviru projekta planirano je kreiranje resursnog paketa za informisanje preživjelih nasilja u porodici  o pravima koja im po statusu žrtve nasilja pripadaju. Resursni paket čine video zapis i informativni letak, koji su zasnovani na odredbama entitetskih i lokalnih propisa o pravima žrtava nasilja u porodici, koja su propisana  Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i zakonima kojima je uređena krivično-pravna, socijalna i zdravstvena zaštita i ostvarivanje besplatne pravne pomoći i drugim propisima u Kantonu Sarajevo. Cilj je da se uspostavi i promoviše standard o informisanju žrtava u skladu sa međunarodnim dokumentima i domaćim zakonskim okvirom i kroz promotivno-informativne materijale učini dostupnim građanima/kama kao vodič o pravima koja imaju. 

 

Video zapisi će imati i prevod na znakovni jezik, a audio zapisi biće urađeni i na jeziku romske zajednice. Video zapis i letak biće tematski povezani sa Smjernicama/Vodičem za informisanje žrtava nasilja u porodici, koji je kreiran u ranijoj fazi projekta i biće dostavljen odabranom ekspertu/kinji. 

 

Broj osoba jedna (1).

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

  • Upoznavanje sa temom, zakonima i materijalima i publikacijama koji su osnov za sadržaj letka i videa; 
  • Izrada teksta letka i sadržaja i scenarija za video zapis maksimalne dužine 4 minuta; 
  • Nadzor nad snimanjem video zapisa i dizajnom letka; 
  • Posao treba da bude realizovan u periodu od jula do septembra 2021. godine. 

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

  • Visoka stručna sprema; 
  • Iskustvo na poslovima kreiranja promotivnih materijala za kampanje informisanja i podizanja javne svijesti;  
  • Poznavanje fenomena i normativnog okvira za rodno zasnovano nasilje; 
  • Prijedlog cijene usluge.

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti: 

 -CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva, 

- Dostavljanje najmanje 2 (dva)  primjerka različitih promo materijala, koji su autorska izrada (Potvrda naručioca ili pravnog lica o autorstvu smatraće se dovoljnom ukoliko autorski rad nije javno vidljiv).  Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 30.avgusta 2021. godine na e-mail adresu: tubsasa@bih.net.ba ili poštom, na adresu Fondacija lokalne demokartije , Radićeva 11 ,71000 Sarajevo.Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije lokalne demokartije imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavestiti putem imejla ili telefona u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.