Projekat je podržala Fondacija OAK.

Besplatna pravna pomoć

Glavni cilj projekta je unaprijediti  pravni okvir kojim se  spriječava  i rješavanasiljeu porodici kako bi se poboljšalo  pristup pravdi za žrtve nasilja u porodici podržavajući razvoj besplatne pravne pomoći žrtvama iz cijele Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti:

  1. Nastavak rada Centra za besplatnu pravnu pomoć po čitavoj BH
  2. Mobilni Pravni Tim
  3. Analiza pravne legislative
  4. Pravni vodič
  5. Advocacy /Zagovaranje

 Mobilni pravni tim će posjećivati i Sigurne kuće i:
a) nuditi pomoć ženama u sigurnim kućama;
b) jačati kapacitet NGO članica Sigurne mreže što je sve u skladu sa ciljevima jačanja kapacitetea Sigurne mreže (organizovat će se trening za 14 zaposlenika  iz 7 sigurnih kuća o osnovama pravne pomoći)

Zajedno sa drugim članicama mreže, FLD će razviti aktivnosti zagovaranja za usvajanje Zakona o pravnoj pomoći koji je trenutno u draftu.

Očekivani rezultati:

Funkcionisanje centra koji pomože ženama žrtvama nasilja ali i ostalim ugroženim ženama  u BH kroz referealni sistem kreiran u saradnji sa Sigurnom mrežom.
(Aktivnosti 1 i 2);

Podignuta svijest i kapaciteti o mogućnostima korištenja relevantnih zakona o nasilju u porodici, kako od strane članica Sigurne mreže tako i drugih državnih relevantih čimbenika (stakeholders).
(Aktivnosti 2 i 3);

Žene-žrtve nasilja bolje informisane o svojim pravima.
(Aktinvost 4);

Zakon o pravnoj pomoći usvojen i time olakšan pristup ženama -žrtvama nasilja besplatnoj pravnoj pomoći.
(Aktivnosti 2 i 5);

FLD omogućila potpisivanje najmanje jednog protokola o saradnji sa vladinim ministarstvom u cilju omogućavanja članicama Sigurne mreže (uključujući FLD) da vrše monitoring o implementaciji specifičnog zakona o nasilju u porodici  i drugih zakona poput Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
(Aktivnost 5);