13.07.2016.

Anketiranje i analiza upitnika pridružene članice SM_lek_MRZ

U cilju jačanja kapaciteta nevladinih organizacija koje se bave problemom nasilja nad ženama – pridruženih članica Sigurne mreže koje djeluju u 10 manjih lokalnih zajednica s teritorije Bosne i Hercegovine, organizacija Fondacija lokalne demokratije u okviru projekta podrške Sigurnoj mreži i malog granta Američke ambasade realizirala je niz aktivnosti u 2016. godini.

Sve akcije su osmišljene radi realizacije zajedničke javne kampanje za podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama, uključujući i nasilje u porodici, te o nužnosti nulte tolerancije na sve oblike nasilja na osnovu spola kao što je propisano Evropskom poveljom o sprečavanju nasilja nad ženama tj. Istanbulskom konvencijom.

Osmišljavanju i realizaciji javne kampanje prethodilo je anketiranje relevantnih institucija sistema i nevladinih organizacija o stepenu nasilja nad ženama i djevojkama, odnosno nasilja u porodici, u 10 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine u kojima djeluju pridružene članice Sigurne mreže. 

Tim FLD-a je osmislio četiri anketna upitnika za četiri relevantna i ključna aktera koji pružaju podršku žrtvama nasilja, te učestvuju u programima prevencije nasilja nad ženama, djevojkama i nasilja u porodici: centre za socijalni rad, Ministarstvo unutrašnjih poslova, zdravstvene ustanove i relevantne nevladine organizacije.

Anketni upitnici su poslani pridruženim članicama Sigurne mreže. Uposlenice pridruženih članica radile su na popunjavanju upitnika s relevantnim institucijama.

Anketni upitnici su poslužili kao osnova za analizu stepena nasilja nad ženama i djevojkama, odnosno nasilja u porodici u odabranim lokalnim zajednicama.

Anketni upitnik namijenjen centrima za socijalni rad sadrži pitanja koja se više tiču statistike prijave nasilja za period 2015–2016. godine: broj porodica u kojima je utvrđeno postojanje nasilja; strukturu korisnika – žrtava nasilja prema dominantnoj vrsti nasilja; strukturu žrtava nasilja prema mjestu odvijanja nasilja (u porodici, na ulici); strukturu nasilnika prema odnosu/srodstvu nasilnika sa žrtvom nasilja; broj djece i djevojaka žrtava nasilja koji su privremenim zaključkom o obezbjeđenju smještaja izmješteni iz porodice radi zaštite bezbjednosti i koji su bili razlozi izmještanja iz porodice…

U upitniku za zdravstvene ustanove postavljena su sljedeća pitanja: koji su pokazatelji koji navode na zaključak da je osoba žrtva nasilja; ko je dužan prijaviti nasilje; koje su zdravstvene posljedice nasilja nad ženama, djevojkama i u porodici; da li zdravstvena ustanova posjeduje poseban obrazac na kojem dokumentira te povrede, a da se odnose na nasilje u porodici; da li zdravstvena ustanova posjeduje protokol ili neki vid sporazuma o postupanju u slučajevima prijave nasilja u porodici; imaju li pisane dokumente kojima se pacijenti obavještavaju o nasilju u porodici, nad ženama, djecom i djevojkama – brošure/posteri…

U upitniku za ministarstvo unutrašnjih poslova pitanja se većinom odnose na: broj prijava nasilja u porodici; broj izvještaja o počinjenom krivičnom djelu upućenih tužilaštvu; broj povratnika u vršenju krivičnog djela nasilja u porodici i nad ženama; koje su posljedice krivičnog djela nasilja u porodici i nad ženama i djevojkama, broj izrečenih zaštitnih mjera...

U upitniku za nevladine organizacije koje se bave problemom nasilja pitanja se odnose na: ulogu nevladinih organizacija u sprečavanju nasilja, radu na žrtvama nasilja; rješenja koja se nude za žrtvu nakon pretrpljenog nasilja u porodici, šta mogu učiniti nevladine organizacije a šta moraju institucije sistema za žrtve nasilja…

Nakon toga izvršena je analiza popunjenih upitnika. Kroz ovu analizu detektirane su najkritičnije pojave i obrasci nasilja nad ženama i djevojkama i nasilja u porodici, te kreirani zaključci i preporuke za buduće djelovanje pridruženih članica Sigurne mreže, ali i relevantnih institucija sistema, u odabranim lokalnim zajednicama, na prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama, djevojkama i nasilja u porodici.

Analiza je poslužila kao osnova za razvijanje zajedničke javne kampanje.