04.11.2016

Sastanak Agencije i UO Sigurne mreže

Dana 4. 11. 2016. održan je zajednički sastanak predstavnika Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i Upravnog odbora Sigurne mreže.

Na ovom sastanku predstavnici Agencije su upoznali UO Sigurne mreže s mogućnostima konkretne saradnje na realizaciji višegodišnjeg projekta koji će Agencija implementirati u naredne tri godine uz finansijsku podršku USAID-a i u partnerstvu s UN Women, gender centrima i NVO-ima.

Cilj projekta je smanjiti rodno zasnovano nasilje u BiH sprečavanjem, adresiranjem i suzbijanjem prisustva nasilja u društvu.

Naglasili su da je Sigurna mreža identificirana ispred Agencije za ravnopravnost spolova kao strateški partner u implementaciji aktivnosti u okviru predstavljenog projekta. Također je rečeno da je Agencija prepoznala značaj postojanja i dugogodišnjeg predanog rada Sigurne mreže, te da je dugoročno jako važno da se dalje unaprijedi i ojača zajednička platforma djelovanja Sigurne mreže i Agencije, zasnovana na praksi dogovorenog djelovanja, multisektorskog pristupa u podršci žrtvama nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici, unapređenju direktne zaštite žrtava nasilja te provedbi Okvirne strategije za implementaciju Istanbulske konvencije. Agencija će u januaru 2017. god. imati više detalja o konkretnim aktivnostima čijom realizacijom se može ostvariti saradnja i tada će informirati Sigurnu mrežu. 

Nakon sastanka upriličeno je davanje izjava novinarskoj ekipi BHT1, koja je pripremala prilog na temu rada i finansiranja sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini za potrebe emisije Politički magazin. Učesnici sastanka su upravo bili relevantni sagovornici za ovu temu. Izjave su dali: Saša Leskovac, ispred Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, te Azra Hasanbegović i Gordana Vidović, ispred UO Sigurne mreže.