15.12.2017.

JAVNI POZIV Za angažovanje konsultanta za izradu osnovne studije o razvijenosti multisektorskog pristupa sprečavanju nasilja nad ženama u BiH

Fondacija “Lara” u partnerstvu sa Udruženjem građana “Vive žene” iz Tuzle realizuje projekat „Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja“ uz finansijsku podršku Ureda UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru šireg projekta „Ending Violence against Women: Implementing Norms, Changing Minds.

 O Projektu:

Projekat ima za cilj da doprinese izgradnji kapaciteta pružalaca usluga, službenika referalnih mehanizama, za primjenu međunarodnih standarda zaštite žena od nasilja, djelovanjem u dva pravca, jačanjem profesionalnih kompetencija pružalaca usluga za rad na suzbijanju nasilja i izradom preporuka za funkcionalan model koordinacije i saradnje pružalaca usluga uključujući i specijalizovane usluge za preživjele koje obavljaju uglavnom nevladine organizacije.

Jedna od projektnih aktivnosti je izrada Osnovne (Baseline) studije o dostignutom nivou multisektorske saradnje u Bosni i Hercegovini, u odnosu na međunarodne standarde i društvene potrebe za efikasnom intervencijom u suzbijanju nasilja prema ženama 

Broj osoba tri (3).

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti

Analiza potpisanih protokola o saradnji u oblasti sprečavanja i suzbijanja rodnozasnovanog nasilja s fokusom na sadržaj protokola,  način i dinamiku korodinacije i saradnje referalnih mehanizama  i njihove efekte, uključenost civilnog društva, način izvještavanja, mehanizme monitoringa i evaluacije ako su uspostavljeni, program rada, inicirane politike. 

Obezbjeđenje statističkih podataka o broju prijava nasilja, broju procesuiranih krivičnih predmeta nasilja u porodici (i prekršajnih u Republici Srpskoj), izrečenim mjerama zaštite, broju žena smještenih u sigurne kuće i drugim pokazateljima koji islustruju rad subjekata zaštite i povjerenje žrtava u sistem za period 2015-2017. godine. 

Analiza normativnog okvira za uspostavljanje multisekroske saradnje. 

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka

Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti rodnozasnovanog nasilja, s akcentom na odlično poznavanje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavnju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici

Iskustvo u izradi analiza javnih politika u oblasti rodnozasnovanog nasilja (navesti kao reference minimalno tri objavljena anlitička rada, jedan rad priložen u hard kopiji)

Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja i koja su državaljani Bosne i Hercegovine, uz obavezno dostavljanje CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva, kao i potvrdu o radnom statusu/nezaposlenosti.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji, najkasnije do 25. decembra (do 16.00 časova) na sledeću mail adresu: fondacija.lara@gmail.com, ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76 300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora, pravo na prigovor

 

Ocjenu pristiglih prijava vršiće imenovana komisija Sigurne mreže imenovana u tu svrhu.

Kriterijumi za ocjenu prijava su sledeći: 

1) Strručna sprema i formalne kvalifikacije – 1-5 bodova

2) Iskustvo u analizi javnih politika i zakona  - 1-5 bodova

3) Cijena usluge – 1-5 bodova

 

Odluka o izboru konsultanta, uključujući i rang listu, biće objavljena na web stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba). 

 

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultanta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

 

Po isteku roka za prigovor potpisaće se Ugovor sa izabranim konsultantom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.