24.11.2017.

“POBOLJŠANJE PRISTUPA USLUGA ZA SVE ŽENE I DJEVOJKE – ŽRTVE NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI”

Fondacija lokalne demokratije je 13.novemra 2017.godine zapošela realizacija projekta “POBOLJŠANJE PRISTUPA USLUGA ZA SVE ŽENE I DJEVOJKE – ŽRTVE NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI” koji implementira u partnerstvu sa Budućnost Modriča ,a u ime Sigurne mreže. Projekat je podržala UN Women u BiH , u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ kojeg finansira Evropska unija . Trajanje projekta je 26 mjeseci.

Glavni cilj projekta je da doprinese stvaranju adekvatnog  zakonodavnog i političkog okruženja u skladu sa međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i svih oblika diskriminacije.  

Specifični cilj  je pregledati i reformirati zakone i politike sa fokusom na pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici i razvoj adekvatnog zakonodavnog rješenja u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava, uključujući CEDAW i Istanbulsku konvenciju. 

Sadašnja situacija ne garantuje održivost i stvaranje sistema zaštite predviđene Istanbulskim konvencijama. Zbog toga , članice Sigurne mreže kao mreže OCD-a koji se bave zaštitom, prevencijom i unapređenjem sistema zaštite od nasilja u porodici, putem ovog projekta žele u  partnerstvu  sa odgovornim institucijama za ravnopravnost spolova (Gender Centar FBIH i RS,agencijom za ravnopravnost spolova BiH  ) stvoriti povoljno okruženje za neophodne izmjene  zakonodavnog okvira radi  usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom . Ovo je od presudnog značaja u ovom trenutku, jer su, prema dostupnim informacijama, relevantne vladine institucije već započele proces promjene postojećeg pravnog okvira koji se odnosi na ovo pitanje.  

Stoga je namjera Sigurne mreže da izradi dokument Politike OCD-a koji će predstaviti adekvatan pravni okvir za uspostavljanje, funkcionisanje i finansiranje sigurnih kuća na osnovu procjene uticaja novih propisa i pozitivnih efekata koje takva regulativa donosi društvu, žrtvama i institucije sistema. Dokument Politike će predstaviti glavne reforme koje treba implementirati i odgovornosti različitih aktera. Glavni cilj Politike je da pruži osnovu za OCD za aktivno učešće i pregovaranje sa vlastima u procesu izmjene zakonodavstva.     

Na osnovu dokumenta Politike, Sigurna mreža će ponuditi konkretne predloge vladama Federacije BiH i Republike Srpske. Sigurna mreža dodatno će podržati ovaj napor snažnom kampanjom zagovaranja u cilju stvaranja povoljnog okruženja za usvajanje razvijenih  i ponuđenih novih zakonskih rješenja.