JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dokumenta: Pregled postojećih analiza nivoa pravnog i političkog usklađivanja domaćeg zakonodavstva i politika s međunarodnim standardima, identificiranje nedostataka u istraživanjima u BiH u oblas

O projektu Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “POBOLJŠANJE PRISTUPA USLUGAMA ZA SVE ŽENE I DJEVOJKE – ŽRTVE NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta je da doprinese stvaranju adekvatnog zakonodavnog i političkog  okvira  u skladu s međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i svih oblika diskriminacije.

Specifični cilj je napraviti pregled svih dosad urađenih analiza zakonodavnog okvira u oblasti pružanja usluga žrtvama nasilja u porodici u BiH, zakona i politika s fokusom na pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici i izraditi preporuke za adekvatna zakonodavna rješenja u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava, uključujući CEDAW i Istanbulsku konvenciju.

Sadašnja situacija u BiH po pitanju specijaliziranih usluga podrške ne garantira održivost sistema zaštite predviđene Istanbulskom konvencijom. Zbog toga, članice Sigurne mreže, kao mreže organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom, prevencijom i unapređenjem sistema zaštite od nasilja u porodici, putem ovog projekta žele u partnerstvu s odgovornim institucijama za ravnopravnost spolova / gender mehanizmima (Gender centrom FBiH, Gender centrom RS i Agencijom za ravnopravnost spolova BiH) stvoriti povoljno okruženje za neophodne izmjene  zakonodavnog okvira radi usklađivanja s Istanbulskom konvencijom. 

Stoga je namjera Sigurne mreže da izradi dokument Politike OCD-a koji će predstaviti adekvatan pravni okvir za uspostavljanje, funkcioniranje i finansiranje sigurnih kuća na osnovu procjene utjecaja novih propisa i pozitivnih efekata koje takva regulativa donosi društvu, žrtvama i institucijama sistema. Ovaj dokument treba da obuhvati reforme koje je potrebno implementirati i odgovornosti različitih aktera. Glavni cilj politike je da OCD-u pruži osnovu za aktivno učešće i pregovaranje s nadležnim institucijama u procesu izmjene zakonodavstva.     

Na osnovu ovog dokumenta, Sigurna mreža će ponuditi konkretne prijedloge vladama Federacije BiH i Republike Srpske. Sigurna mreža dodatno će podržati ovaj napor snažnom kampanjom zagovaranja u cilju stvaranja povoljnog okruženja za usvajanje razvijenih i ponuđenih novih zakonskih rješenja.

Opis posla/Zadaci i odgovornosti

S ciljem izrade prijedloga zakonskih rješenja u oblasti pružanja usluga žrtvama nasilja u porodici u BiH u skladu s Istanbulskom konvencijom, a koje će Sigurna mreža ponuditi relevantnim institucijama sistema, Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir pet (5) konsultanata koji će izraditi dokument: Pregled postojećih analiza nivoa pravnog i političkog usklađivanja domaćeg zakonodavstva i politika s međunarodnim standardima, identificiranje nedostataka u istraživanjima u BiH u oblasti pružanja servisa podrške žrtvama nasilja u porodici s preporukama za usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom.

Sadržaj dokumenta:

Pregled svih postojećih analiza nivoa pravnog i političkog usklađivanja domaćeg zakonodavstva i politika s međunarodnim standardima u oblasti pružanja usluga žrtvama nasilja u porodici 

Analiza postojećeg normativnog okvira 

Analiza prakse u dva entiteta u oblasti pružanja usluga žrtvama nasilja u porodici 

Identificiranje nedostatka usklađenosti s međunarodnim standardima a posebno Istanbulskom konvencijom

Izrada preporuka za usklađivanje zakonodavstva BiH, prije svega na entitetskim nivoima, sa Istanbulskom konvencijom 

Uslovi za prijavljivanje/kvalifikacije, stručna znanja/

 

U okviru ovog poziva  biraju se članovi  Radne grupe za izradu navedenog dokumenta ,koju čini  5 konsultanata/ca,sa ravnopravnim statusom.

 

Broj osoba koje se angažuju je pet konsultantica/nata (5). 

Visoka stručna sprema 

Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti rodno zasnovanog nasilja, s akcentom na odlično poznavanje Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije)

Iskustvo u izradi analiza javnih politika u oblasti rodno zasnovanog nasilja (navesti kao reference minimalno tri objavljena analitička i istraživačka rada, priložiti jedan rad u štampanom primjerku)

Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja i koja su državljani Bosne i Hercegovine, uz obavezno dostavljanje CV-ja s posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva.

U cijenu usluge su uključeni troškovi konsultantske usluge , troškovi za putovanje i sastanke Radne grupe.prema potrebi i ponuđenoj metodologiji izrade dokumenta.

Vrijeme implementacije konsultantskih usluga

Od potpisanog ugovora do 25.03.2018.godine. 

Način apliciranja

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 5. februara 2018. (do 16.00 sati) na sljedeću mail adresu: tubsasa@bih.net.ba, ili poštom, na adresu Fondacije lokalne demokratije, Radićeva 11, 71000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora 

 

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija Sigurne mreže imenovana u tu svrhu.

Kriteriji za ocjenu prijava su sljedeći: 

1) Stručna sprema i formalne kvalifikacije – 1-5 bodova

2) Iskustvo u analizi i izradi javnih politika i zakona  – 1-5 bodova

3) Cijena usluge – 1-5 bodova

 

Odluka o izboru konsultanata bit će objavljena na web-stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba). 

 

Pravo na prigovor

 

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultanta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor potpisat će se ugovor sa izabranim konsultantima o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.

 

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Radićeva 11, 71000 Sarajevo 

Tel/fax: + 387 33 236 899

E-mail: tubsasa@bih.net.ba

Kontakt osoba: Amra Hadžić