JAVNI POZIV

Za konsultantske usluge za izradu metodologije monitoringa intervencije referalnih mehanizama i koordinacionih tijela u slučajevima rodnozasnovanog nasilja za u BiH

Fondacija “Lara” u partnerstvu sa Udruženjem građana “Vive žene” iz Tuzle realizuje projekat „Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja“ uz finansijsku podršku Ureda UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru šireg projekta „Ending Violence against Women: Implementing Norms, Changing Minds”.

O Projektu: 

 Projekat ima za cilj da doprinese izgradnji kapaciteta pružalaca usluga, službenika referalnih mehanizama, za primjenu međunarodnih standarda zaštite žena od nasilja, djelovanjem u dva pravca, jačanjem profesionalnih kompetencija pružalaca usluga za rad na suzbijanju nasilja i izradom preporuka za funkcionalan model koordinacije i saradnje pružalaca usluga uključujući i specijalizovane usluge za preživjele koje obavljaju uglavnom nevladine organizacije. 

 Jedna od projektnih aktivnosti je izrada jedinstvene metodologije za monitoring rada postojećih referalnih mehanizama i koordinacionih tijela u BiH 

 Broj osoba tri (3). 

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti 

 Definisati sadržaj metodologije za monitoring rada referalnih mehanizama i koordinacionih tijela u BiH uz odabir adekvatnih alata za prikupljanje primarnih i sekundarnih podataka tokom monitoringa  Kreirati i testirati alate/obrazce monitoringa i uraditi obrazloženje i instrukcije za njihovo korištenje  Održati trening za aktivistkinje/profesionalke Sigurne mreže koje će provoditi  monitoring referelanih mehanizama/koordinacionih tijela  Nadgledati proces provođenja monitoringa i po potrebi korigovati alate za provođenje monitoringa  

 Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje 

 Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka  Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti rodnozasnovanog nasilja, s akcentom na odlično poznavanje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavnju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici  Iskustvo u izradi metodologija i drugih sličnih dokumenata u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici (navesti kao reference minimalno tri objavljena analitička rada, jedan priložen na hard kopiji)  Prijedlog cijene usluge 

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja i koja su državaljani Bosne i Hercegovine, uz obavezno dostavljanje CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva, kao i potvrdu o radnom statusu/nezaposlenosti. 

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji, najkasnije do 9. marta (do 16.00 časova) na sledeću mail adresu: fondacija.lara@gmail.com, ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76 300 Bijeljina. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. 

Postupak izbora, pravo na prigovor 

Ocjenu pristiglih prijava vršiće imenovana komisija Sigurne mreže imenovana u tu svrhu. Kriterijumi za ocjenu prijava su sledeći:  1) Strručna sprema i formalne kvalifikacije – 1-5 bodova 2) Iskustvo u analizi javnih politika i zakona  - 1-5 bodova 3) Cijena usluge – 1-5 bodova 

Odluka o izboru konsultanta, uključujući i rang listu, biće objavljena na web stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba).  

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultanta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke. 

Po isteku roka za prigovor potpisaće se Ugovor sa izabranim konsultantom o međusobnim pravima