08.05.2018.

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dokumenta Politike OCD o pružanju održivih usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici

 O projektu

 

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “POBOLJŠANJE PRISTUPA USLUGAMA ZA SVE ŽENE I DJEVOJKE  – ŽRTVE NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog  projekta  “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

 

Glavni cilj projekta je da doprinese stvaranju adekvatnog zakonodavnog i političkog  okvira  u skladu s međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i svih oblika diskriminacije.

Specifični cilj je napraviti pregled svih dosad urađenih analiza zakonodavnog okvira u oblasti pružanja usluga žrtvama nasilja u porodici u BiH, zakona i politika s fokusom na pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici i izraditi preporuke za adekvatna zakonodavna rješenja u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava, uključujući CEDAW i Istanbulsku konvenciju.

Sadašnja situacija u BiH po pitanju specijaliziranih usluga podrške ne garantira održivost sistema zaštite predviđene Istanbulskom konvencijom. Zbog toga, članice Sigurne mreže, kao mreže organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom, prevencijom i unapređenjem sistema zaštite od nasilja u porodici, putem ovog projekta žele u partnerstvu s odgovornim institucijama za ravnopravnost spolova / gender mehanizmima (Gender centrom FBiH, Gender centrom RS i Agencijom za ravnopravnost spolova BiH) stvoriti povoljno okruženje za neophodne izmjene  zakonodavnog okvira radi usklađivanja s Istanbulskom konvencijom. 

Stoga je namjera Sigurne mreže da izradi dokument Politike OCD-a koji će predstaviti adekvatan pravni okvir za uspostavljanje, funkcioniranje i finansiranje sigurnih kuća na osnovu procjene utjecaja novih propisa i pozitivnih efekata koje takva regulativa donosi društvu, žrtvama i institucijama sistema. Ovaj dokument treba da obuhvati reforme koje je potrebno implementirati i odgovornosti različitih aktera. Glavni cilj politike je da OCD-u pruži osnovu za aktivno učešće i pregovaranje s nadležnim institucijama u procesu izmjene zakonodavstva.     

Na osnovu ovog dokumenta, Sigurna mreža će ponuditi konkretne prijedloge vladama Federacije BiH i Republike Srpske. Sigurna mreža dodatno će podržati ovaj napor snažnom kampanjom zagovaranja u cilju stvaranja povoljnog okruženja za usvajanje razvijenih i ponuđenih novih zakonskih rješenja.

Opis posla/Zadaci i odgovornosti

S ciljem izrade prijedloga zakonskih rješenja u oblasti pružanja usluga žrtvama nasilja u porodici u BiH u skladu s Istanbulskom konvencijom, a koje će Sigurna mreža ponuditi relevantnim institucijama sistema, Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir po jedne   konsultantice iz svake od 8 članica Upravnog odbora Sigurne mreže ,koje će činiti radnu grupu za izradu dokumenta Politike OCD-a.

Na osnovu predhodno urađene Analize sa pregledom dosadašnjih dokumenta i analiza pravnog i političkog usklađivanja domaćeg zakonodavstva i politika s međunarodnim standardima, identificiranjem  nedostataka i predloženim preporukama za usklađivanje sa Istanbulskom ,potrebno je izradititi dokumenta Politike OCD.

Sadržaj dokumenta:

1. Definiranje problema koji treba riješiti

2. Definisanje  ciljeva politike (opšti i specifični )

3. Definiranje opcija /Instrumenti ili mjere javnih politika

4. Analiza aktera  politike

5. Konsultacije s ključnim akterima 

6. Procjena učinka opcija

7. Javno zagovaranje

8. Evaluacija

 

Uslovi za prijavljivanje/kvalifikacije, stručna znanja/

Broj osoba koje se angažiraju je osam (8) konsultantica/nata 

Visoka stručna sprema 

Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti rodno zasnovanog nasilja, s akcentom na odlično poznavanje Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije)

Iskustvo u izradi analiza javnih politika u oblasti rodno zasnovanog nasilja (navesti kao reference minimalno tri objavljena analitička i istraživačka rada, priložiti jedan rad u štampanom primjerku)

Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja iz 8 organizacija članica Upravnog odbora Sigurne mreže  , uz obavezno dostavljanje CV-ja s posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva.

Način apliciranja

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 15. maj 2018. na sljedeću mail adresu: tubsasa@bih.net.ba, ili poštom, na adresu Fondacije lokalne demokratije, Radićeva 11, 71000 Sarajevo.

Postupak izbora 

 

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija Sigurne mreže imenovana u tu svrhu.