JAVNI POZIV

za konsultantske usluge za obradu rezultata i pisanje izvještaja o provedenom monitoringu rada referalnih mehanizama i koordinacionih tijela u slučajevima rodnozasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

 O Projektu:

 

Fondacija “Lara” u partnerstvu sa Udruženjem građana “Vive žene” iz Tuzle realizuje projekat

„Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja“ uz finansijsku podršku Ureda UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru šireg projekta „Ending Violence against Women: Implementing Norms, Changing Minds”.

Projekat ima za cilj da doprinese izgradnji kapaciteta pružalaca usluga, službenika referalnih mehanizama, za primjenu međunarodnih standarda zaštite žena od nasilja, djelovanjem u dva pravca, jačanjem profesionalnih kompetencija pružalaca usluga za rad na suzbijanju nasilja i izradom preporuka za funkcionalan model koordinacije i saradnje pružalaca usluga uključujući i specijalizovane usluge za preživjele koje obavljaju uglavnom nevladine organizacije.

 

Jedna od projektnih aktivnosti je izrada jedinstvene metodologije za monitoring rada postojećih referalnih mehanizama i koordinacionih tijela u BiH

 

Broj osoba tri (3).

 

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti

 

Nadgledati proces primjene definisane metodologije za monitoring rada referalnih mehanizama i koordinacionih tijela u BiH, uz eventualne korekcije ukoliko se za tim ukaže potreba

Nadgledati proces realizacije monitoringa rada referalnih mehanizama i koordinacionih tijela u BiH

Obrada podataka i pisanje izvještaja o rezultatima provedenog monitoringa

 

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

 

Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka

Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti rodnozasnovanog nasilja, s akcentom na odlično poznavanje Konvencije Savjeta Evrope o sprečavnju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici

 

 

Iskustvo u izradi metodologija i drugih sličnih dokumenata u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici (navesti kao reference minimalno tri objavljena analitička rada, jedan priložen na hard kopiji)

Prijedlog cijene usluge

 

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja i koja su državaljani Bosne i Hercegovine, uz obavezno dostavljanje CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva, kao i potvrdu o radnom statusu/nezaposlenosti.

 

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji, najkasnije do 30. avgusta (do 16.00 časova) na sledeću mail adresu: fondacija.lara@gmail.com, ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76 300 Bijeljina.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Postupak izbora, pravo na prigovor

 

Ocjenu pristiglih prijava vršiće imenovana komisija Sigurne mreže imenovana u tu svrhu. Kriterijumi za ocjenu prijava su sledeći:

1) Strručna sprema i formalne kvalifikacije – 1-5 bodova

2) Iskustvo u analizi javnih politika i zakona  - 1-5 bodova

3) Cijena usluge – 1-5 bodova

 

Odluka o izboru konsultanta, uključujući i rang listu, biće objavljena na web stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba).

 

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultanta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

 

Po isteku roka za prigovor potpisaće se Ugovor/i sa izabranim konsultantom/ima o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.