19.12.2018.

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi prijedloga dva nova zakonskog rješenja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH i Republici Srpskoj u skladu sa Istanbulskom konvencijom

 O projektu

 

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “POBOLJŠANJE PRISTUPA USLUGAMA ZA SVE ŽENE I DJEVOJKE  – ŽRTVE NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog  projekta  “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

 

Glavni cilj projekta je da doprinese stvaranju adekvatnog zakonodavnog i političkog  okvira  u skladu s međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i svih oblika diskriminacije.

Projekat Sigurne mreže ima za cilj pregledati postojeće  zakone  i politike sa fokusom na pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici i razviti i ponuditi  adekvatna zakonodavna rješenja na entiteskim nivoima  u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava, uključujući CEDAW i Istanbulsku konvenciju. 

Nakon ratifikacije Konvenciju Vijeća Evrope o prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici - Istanbulsku konvenciju, pojavljuje se potreba za uspostavljanjem i razvojem novih standarda za zaštitu žena od svih oblika nasilja u skladu sa međunarodnim standardima.

Država Bosna i Hercegovina je unaprijedila zakonodavstvo, ali još uvijek je su potrebne zanačajne zakonodavne reforme .Žene i djevojčice  u BiH nemaju jednak pristup uslugama iz sistema zaštite u zavisnosti od njihovog socio-ekonomskog statusa ili mjesta iz kojeg dolaze. Zbog toga je važno da nadležne institucije i organizacije civilnog društva zajednički djeluju s ciljem  omogućavanja jednakog pristupa pravima i uslugama za sve žrtve nasilja.

Kako bi pristupili izradi prijedloga adekvatnih zakonskih rješenja na entiteskim nivoima ,Sigurna mreža je izradila dva važna  dokumenta:

  • “Pregled postojećih analiza nivoa pravnog i političkog usklađivanja domaćeg zakonodavstva i politika sa međunarodnim standardima sa identifikovanim nedostatcima  i izrađenim  preporukama za usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom“
  • „Politika Sigurne mreže o pružanju održivih usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici u skladu sa Istanbulskom konvencijom“. 

Na osnovu dobivenih nalaza,Sigurna mreža namjerava pristupiti izradi novih prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH i Republici Srpskoj.

Radnu grupu za izradu prijedloga zakonskog rješenja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH bi trebali sačinjavati predstavnice/ci :Ministarstva rada i socijalne politike FBiH ,Ministarstva pravde FBiH ,Ministarstva finansija FBiH , Gender centra FBiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, 5 nevladinih organizacija ,članica Sigurne mreže koje vode 5 sigurnih kuća u FBIH te 2 neovisna  ekperta.

Radnu grupu za izradu prijedloga zakonskog rješenja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Repblici Srpskoj trebalobi  sačinjavati predstavnice/ci :Ministarstva porodice ,omladine i sporta, Ministartva finansija,Ministartva  lokalne samouprave,Gender centar RS-a , 3 nevladine organizacije ,članica Sigurne mreže koje vode 3 sigurne kuće u RS-u te 2 neovisna  ekperta.

Opis posla/Zadaci i odgovornosti

S ciljem izrade prijedloga zakonskih rješenja u oblasti pružanja usluga žrtvama nasilja u porodici u BiH u skladu s Istanbulskom konvencijom, a koje će Sigurna mreža ponuditi relevantnim institucijama sistema, Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir konsultanata za izradu prijedloga ova dva dokumenta.

Na osnovu predhodno urađenih Analize i Politike Sigurne mreže ,uočenih nedostata  i izrađenih preporuka ,potrebno je izradititi dva dokumenta   -prijedloga dva  nova Zakona o zaštiti od nasilja u porodici  u Federaciji BIH i RTS-u , u cilju ispunjavanja standarda propisanih Istanbulskom konvencijom.

Članovi koje imenuju ministartva ne podliježu prijavi na javni poziv.

 

 

Uslovi za prijavljivanje/kvalifikacije, stručna znanja/

 

Broj osoba koje se angažiraju je osam  (8) konsultantica/nata iz 8 članica Upravnog odbora Sigurne mreže ,2 neovisna experta iz Fedracije BiH i dva neovisna experta iz Republike Srpske 

 

  • Visoka stručna sprema 
  • Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti rodno zasnovanog nasilja, s akcentom na odlično poznavanje Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije)
  • Iskustvo u izradi analiza javnih politika i zakonskih akata u oblasti rodno zasnovanog nasilja (navesti kao reference minimalno tri objavljena analitička i istraživačka rada, priložiti jedan rad u štampanom primjerku)
  • Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima
  • Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja iz 8 organizacija članica Upravnog odbora Sigurne mreže  te  neovisni experti  , uz obavezno dostavljanje CV-ja s posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva.

Način apliciranja

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 28. decembra 2018. na sljedeću mail adresu: tubsasa@bih.net.ba, ili poštom, na adresu Fondacije lokalne demokratije, Radićeva 11, 71000 Sarajevo.

Postupak izbora 

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija Sigurne mreže imenovana u tu svrhu.

Odluka o izboru konsultanata će biti dostavljena u roku od 3 dana od završetka konkursa.

I biće objavljena na web-stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba). 

Pravo na prigovor

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultanta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor potpisat će se ugovor sa izabranim konsultantima o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.

 

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Radićeva 11, 71000 Sarajevo 

Tel/fax: + 387 33 236 899

E-mail: tubsasa@bih.net.ba

Kontakt osoba: Amra Hadžić