22.9.2019.

JAVNI POZIV ZA KONSULTANTE

za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dva dokumenta - podzakonska akta u skladu sa novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u Republici Srpskoj

O projektu

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “POBOLJŠANJE PRISTUPA USLUGAMA ZA SVE ŽENE I DJEVOJKE  – ŽRTVE NASILJA U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog  projekta  “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta je da doprinese stvaranju adekvatnog zakonodavnog i političkog  okvira  u skladu s međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i svih oblika diskriminacije.

Specifični cilj je napraviti pregled svih dosad urađenih analiza zakonodavnog okvira u oblasti pružanja usluga žrtvama nasilja u porodici u BiH, zakona i politika s fokusom na pružanje usluga žrtvama nasilja u porodici i izraditi preporuke za adekvatna zakonodavna rješenja u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava, uključujući CEDAW i Istanbulsku konvenciju.

Sadašnja situacija u BiH po pitanju specijaliziranih usluga podrške ne garantira održivost sistema zaštite predviđene Istanbulskom konvencijom. Zbog toga, članice Sigurne mreže, kao mreže organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom, prevencijom i unapređenjem sistema zaštite od nasilja u porodici, putem ovog projekta žele u partnerstvu s odgovornim institucijama za ravnopravnost spolova / gender mehanizmima (Gender centrom FBiH, Gender centrom RS i Agencijom za ravnopravnost spolova BiH) stvoriti povoljno okruženje za neophodne izmjene  zakonodavnog okvira radi usklađivanja s Istanbulskom konvencijom. 

Stoga je namjera Sigurne mreže da izradi dokument Politike OCD-a koji će predstaviti adekvatan pravni okvir za uspostavljanje, funkcioniranje i finansiranje sigurnih kuća na osnovu procjene utjecaja novih propisa i pozitivnih efekata koje takva regulativa donosi društvu, žrtvama i institucijama sistema. Ovaj dokument treba da obuhvati reforme koje je potrebno implementirati i odgovornosti različitih aktera. Glavni cilj politike je da OCD-u pruži osnovu za aktivno učešće i pregovaranje s nadležnim institucijama u procesu izmjene zakonodavstva.     

Na osnovu ovog dokumenta, Sigurna mreža će ponuditi konkretne prijedloge vladama Federacije BiH i Republike Srpske. Sigurna mreža dodatno će podržati ovaj napor snažnom kampanjom zagovaranja u cilju stvaranja povoljnog okruženja za usvajanje razvijenih i ponuđenih novih zakonskih rješenja.


Opis posla/Zadaci i odgovornosti

S ciljem izrade prijedloga dva  podzakonska akta u skladu sa novim Zakonom o izmjenam i dopunama Zakona o zaštiti od nasilaj u Republici Srpskoj usvojenim 25.09.2019. , a koje će Sigurna mreža ponuditi relevantnim institucijama sistema, Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir dva konsultanata za izradu prijedloga ova dva dokumenta.

Zadaci za konsultante su sljedeći:

  1. Izrada univerzalnog protokola o postupanju i saradnji nadležnih subjekata na zaštiti žrtava nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, rukovodeći se principa zaštite sigurnosti žrtve zaustavljanjem nasilja, sprečavanjem ponavljanja nasilja, vodeći računa o izbjegavanju ponovnog povredjivanja žrtve, te najboljem interesu žrtve 
  1.        Izrada novog pravilnika o načinu sprovođenja zaštitnih mjera koje su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj

  

Uslovi za prijavljivanje/kvalifikacije, stručna znanja/Broj osoba koje se angažiraju je dvije  (2) konsultantica/nata ,po jedna za svaki od navedena dva dokumenta

  • Visoka stručna sprema 
  • Poznavanje domaćeg i institucionalnog okvira u oblasti rodno zasnovanog nasiljau BiH i republici srpskoj
  • Iskustvo u izradi analiza javnih politika u oblasti rodno zasnovanog nasilja 
  • Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja, uz obavezno dostavljanje CV-ja s posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva.

Način apliciranja

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 27. 09. 2019. na sljedeću mail adresu: tubsasa@bih.net.ba, ili poštom, na adresu Fondacije lokalne demokratije, Radićeva 11, 71000 Sarajevo.

Postupak izbora 

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija Sigurne mreže imenovana u tu svrhu.

Odluka o izboru konsultanata će biti dostavljena u roku od 3 dana od završetka konkursa.

I biće objavljena na web-stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba). 

Pravo na prigovor

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultanta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor potpisat će se ugovor sa izabranim konsultantima o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.

 

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Radićeva 11, 71000 Sarajevo 

Tel/fax: + 387 33 236 899

E-mail: tubsasa@bih.net.ba

Kontakt osoba: Amra Hadžić