Sprovođenje normi, mijenjanje stavova

Uz podršku UN Women i Evropske unije, Sigurna mreža, mreža nevladinih oraganizacija u BiH posvećenih borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ovog vikenda je okupila 40 parlamentarki, zastupnica Parlamentarne skupštine FBiH i kantonalnih skupština, te aktivistkinje za ženska prava, kako bi razgovarale o novim zakonskim rješenjima za održivu podršku žrtvama nasilja u porodici u Federaciji BiH.

U okviru regionalnog programa “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, kojeg finansira Evropska unija, UN Women u BiH podržava organizacije civilnog društva, između ostalog, u zagovaranju za usklađivanje zakonodavnog okvira i politika za zaštitu od nasilja sa međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i drugih oblika diskriminacije.„Budući da su organizacije civilnog društva najčešće one koje pružaju specijaliziranu podršku žrtvama kroz smještaj u sigurne kuće, SOS telefon i besplatnu pravnu pomoć, smatramo da je važno da ta podrška bude sistemska i održiva, te da bude jednako dostupna svim žrtvama nasilja bez obzira gdje žive. Kvalitetna zakonska rješenja, u skladu sa međunarodnim konvencijama, su put ka tome, a politička podrška u dostizanju tih ciljeva je neizostavna za zagovaranje za promjene“, kazala je Erma Mulabdić, koordinatorica programa u BiH, u uvodnom obraćanju skupu ispred UN Women.

„Zakonski okvir koji je na snazi u FBiH žrtvama  nasilja u porodici ne obezbjeđuje  jedinstven sistem podrške i zaštite. BiH je 2013. godine ratificirala Istanbulsku konvenciju iz čega je proistekla i obaveza usklađivanja relevantnog zakonodavstva u BiH sa ovom Konvencijom. Država se obavezala da će za sve žrtve nasilja obezbijediti dostupnost specijaliziranih usluga podrške, a to su sigurne kuće, psihosocijalna podrška i tretmani, besplatna pravna pomoć i ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja.Takođe,Konvencija naglašava ulogu i značaj specijaliziranih nevladinih organizacija koje pružaju usluge podrške. Stoga je Sigurna mreža pokrenula inicijativu da u parlamentarnu proceduru uputi nacrt novog zakona, u čemu očekujemo podršku naših parlamentarki“, kazala je u uvodnom obraćanju Jasmina Mujezinović ,izvršna direktorica Fondacije lokalne demokartije koja kordinira rad Sigurne mreže BiH.

 


 

Natalija Petrić, viša stručna saradnica za pravne poslove Ministarstva porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske, prezentirala je iskustva vezana za pripremu i proces koji je prethodio donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj, koji je usvojen krajem oktobra 2019. godine, a stupit će na snagu u maju 2020. godine.

„137 žena u svijetu svakog dana su žrtve su nasilja sa smrtnim posljedicama, a počinitelji nasilja su njihovi bivši ili sadašnji partneri. Nasilje u porodici nije privatna stvar, ono je društveni problem i zato očekujemo vaš puni angažman da unutar svojih političkih stranaka zagovarate i pružite podršku ovom zakonskom rješenju u interesu svih članova našeg društva“, kazala je jedna od panelistkinja skupa, i bivša parlamentarka, Ismeta Dervoz. 

 


 

„Zaključili smo da dobra volja nas zastupnica da podržimo usvajanje novog zakona postoji.Zakon može da predloži pojedinac, grupa, klub parlamentarki ili komisija za ravnopravnost spolova .Pri tome moramo imati na umu našu trenutnu situaciju i nekonstituisanje nove vlasti.Postoje svi uvjeti da se klub paralamentarki uskoro formira i da onda imamo mogućnost da ovaj klub uputi zakon u proceduru. Do tada ćemo nastaviti raditi u ovom ili nekom proširenom sastavu,sa Sigurnom mrežom, na unapređenju prijedloga Zakona“ ,kazala je Alma Kratina, zastupnica u Parlamentu FBiH.

„Potrebno je sinergijski raditi, a u isto vrijeme djelovati sa svojim kolegama u Vladi, s ciljem pokretanja  inicijative za usvajanje novog Zakona. Pri tome želim naglasiti da je izuzetno zanačajno da su na ovom skupu učestvovale kantonalne zastupnice jer je neohodno usaglasiti stavove na kantonima kroz klubove, kako se ne bi dogodilo da inicijativa koja bude prošla u Predstavničkom domu, ako nije usaglašena, bude odbijena  u Domu naroda“, kazala je Kenela Zuko, zastupnica u Predstavničkom domu FBiH.

Prisutne parlamentarke iz različitih političkih stranaka, kroz diskusiju i dijalog dale su podršku inicijativi za donošenje novog zakona. Naglasile su da je neophodno zaštititi  svaku ženu žrtvu nasilja, ali uporedo raditi na prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Dogovorena je sljedeća sesija u istom ili proširenom sastavu, koja će se održati do kraja 2019. godine s ciljem nastavka zajedničkog djelovanja na unapređenju nacrta novog zakonskog rješenja i dogovora o  upućivanju zakona u parlamentarnu proceduru.

Za sve ostale informacije možete se obratiti 

Amri Hadžić,projektmenadžerici

 

Fondacija lokalne demokatije

Organizacija koja  koordinira rad Sigurne mreže

Kontakt tel:+387 33 236 899