11.08.2020.

JAVNI POZIV : ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza II”

Za angažovanje člana trenerskog tima u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza II”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu:

Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i članicama Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza II”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women. 

Cilj projekta je osnaživanje kapaciteta, profesionalne kompetencije i rodna osjetljivost pružalaca usluga za procjenu i upravljanje rizicima bezbjednosti i informisanje žrtava u situacijama nasilja prema ženama, te uspostavljanje saradnje i razmjena iskustava vladinog i nevladinog sektora u uspostavljanju multisektorske saradnje u BiH, sa fokusom na multisektorski odgovor na lokalnom nivou. 

Jedna od projektnih aktivnosti je Trening o procjeni i upravljanju rizikom u situacijama nasilja prema ženama za pružalaca servisa podrške u Republici Srpskoj. U tu svrhu biće angažovan član trenerskog tima za procjenu i upravljanje rizikom.  

Broj osoba jedna (1).

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

  • Izrada trening kurikuluma i vođenje treninga o procjeni i upravljanju rizikom u situacijama nasilja prema ženama za pružaoce servisa podrške u Republici Srpskoj.
  Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje
  • Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka, prednost imaju psiholozi/ginje; 
  • Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti sprečavanja nasilja u porodici i prema ženama;
  • Iskustvo u radu sa preživjelima nasilja u porodičnom kontekstu i partnerskim odnosima; 
  • Iskustvo u izradi analitičkih tekstova i kurikuluma za obuku iz oblasti psiho-socijalne podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja; 
  • Vještine edukacije i prenosa znanja; 
  • Prijedlog cijene usluge

 

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti: 

 -CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva, 

-Potvrdu od strane pravnog lica da kandidat/kinja ima iskustvo u radu sa preživjelima nasilja u porodici i prema ženama; 

-Štampanu verziju ili link objavljenih tekstova/priručnika/radova iz ove oblasti; 

-potvrdu o iskustvu vođenja edukacija. 

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 20. avgusta 2020. godine na e-mail adresu: fondacija.lara@gmail.com ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Postupak izbora, pravo na prigovor

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije ,,Lara“ imenovana u tu svrhu.

Odluka o izboru konsultanta, uključujući i rang listu, biće objavljena na web stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba/) i Fondacije ,,Lara“ (http://www.fondacijalara.com/). 

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultanta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor potpisaće se Ugovor sa izabranim konsultantom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.