11.08.2020.

JAVNI POZIV ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza II” 2

Za angažovanje eksperta za izradu smjernica i alata za informisanje žrtava u Republici Srpskoj u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza II”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

 O Projektu:

Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i članicama Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza II”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women. 

Cilj projekta je osnaživanje kapaciteta, profesionalne kompetencije i rodna osjetljivost pružalaca usluga za procjenu i upravljanje rizicima bezbjednosti i informisanje žrtava u situacijama nasilja prema ženama, te uspostavljanje saradnje i razmjena iskustava vladinog i nevladinog sektora u uspostavljanju multisektorske saradnje u BiH, sa fokusom na multisektorski odgovor na lokalnom nivou. 

Jedna od projektnih aktivnosti je izrada smjernica i alata za informisanje žrtava u Republici Srpskoj. U tu svrhu biće angažovani konsultanti koji će činiti ekspertsku radnu grupa. 

Broj osoba: 2 (dvije) 

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

Izrada Vodiča za informisanje žrtava nasilja u porodici u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 84/19) i standardima Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

  • Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;
  • Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti sprečavanja nasilja u porodici i prema ženama; 
  • Iskustvo u izradi priručnika, vodiča i drugih alata za unapređenje provođenja zakona; 
  • Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica, koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja. 

Uz prijavu obavezno je dostaviti; 

-CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva, 

-Potvrdu od strane pravnog lica da kandidat/kinja ima iskustvo u radu sa preživjelima nasilja u porodici i prema ženama; 

-Štampanu verziju ili link objavljenih tekstova/priručnika/radova iz ove oblasti. 

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 25. avgusta 2020. godine na e-mail adresu: fondacija.lara@gmail.com ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Postupak izbora, pravo na prigovor

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija „Lare“ imenovana u tu svrhu.

Odluka o izboru konsultanta, uključujući i rang listu, biće objavljena na web stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba/) i Fondacije ,,Lara“ (http://www.fondacijalara.com/). 

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultanta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor potpisaće se Ugovor sa izabranim konsultantom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.