26.08.2020.

JAVNI POZIV: za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi metodologije i analize u okviru Studije - analiza politika o nasilju u porodici u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini

O projektu Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “Usvajanje zakonodavnih promjena u zakonima o nasilju u Bosni i Hercegovini u skladu s preporukama Istanbulske konvencije”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta je razvoj i zalaganje za usvajanje zakonskih promjena koje će poboljšati i uskladiti zakonodavstvo vezano za nasilje u porodici s najvišim međunarodnim standardima.

Nasilje u porodici i dalje je problem u BiH, zahtijevajući od države da reagira i uspostavi zaštitno i učinkovito zakonodavstvo, mjere i radnje. Nakon ratifikacije Istanbulske konvencije, nameće se potreba za uspostavljanjem i razvojem novih standarda za zaštitu žena od svih oblika nasilja u skladu s međunarodnim standardima.

Zaključna zapažanja o šestom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine koji je Odbor za uklanjanje diskriminacije nad ženama (CEDAW) podnio na sjednici u oktobru 2019. godine, temeljem prethodno dostavljenog 6. izvještaja BiH, ukazuju na to da je u ovom području postignut napredak, ali zabrinutost ostaje i dalje velika rasprostranjenost rodno zasnovanog nasilja nad ženama, uključujući nasilje u porodici.

S druge strane, Alternativni izvještaj GREVIO iz 2019. godine preporučuje da postojeći pravni okvir treba uskladiti na takav način da prepozna i omogući jednaka prava svim žrtvama nasilja, bez obzira u kojem dijelu Bosne i Hercegovine se nalaze i da se olakša pristup pravima i uslugama za sve žene žrtve nasilja s naglaskom na specifične potrebe marginaliziranih grupa žena; da bi vlade na svim nivoima trebale osigurati finansiranje programa za suzbijanje i sprječavanje nasilja nad ženama te finansijski podržati rad nevladinih organizacija koje pružaju usluge podrške žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Razumijevajući važnost zakonodavnih promjena, Sigurna mreža, podržana od strane UN Women, u posljednje dvije godine postigla je dobre rezultate radeći na usklađivanju zakonodavnog okvira na entitetskim nivoima u BiH sa Istanbulskom konvencijom. Pri tome se koristila ekspertiza članica Sigurne mreže i iskustvo dvadesetogodišnje prakse pružanja usluga podrške žrtvama nasilja u porodici .

 Kroz ovaj projekat, Sigurna mreža će uraditi sveobuhvatnu analizu postojanja politika u lokalnim zajednicama koje se odnose na nasilje u porodici, snažno se zalagati za usvajanje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH, raditi na usklađivanju podzakonskih akata u RS s novousvojenim Zakonom i podići svijest donositelja odluka, ali i šire javnosti o nultoj stopi tolerancije prema nasilju nad ženama i nasilju u porodici.

Opis posla/Zadaci i odgovornosti

S ciljem zagovaranja za usvajanja zakonodavnih promjena, koje će Sigurna mreža ponuditi relevantnim institucijama sistema, Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir nezavisne/og konsultantice/ta za izradu sveobuhvatne studije - analiza politika o nasilju u porodici u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

U okviru ove Studije provodit će se analiza u odabranim 15 općina u FBiH, 15 općina u RS i jednoj u Brčko DBiH, uključujući sve relevantne lokalne partnere. U prikupljanju podatka će učestvovati konsultantice iz 7 članica Sigurne mreže. Glavne korisnice ovog projekta bit će žene žrtve nasilja kojima je potrebna sistemska podrška u skladu sa zakonodavstvom i procedurama BiH. Fokus analize bit će provedba entitetskih zakona o zaštiti od nasilja u porodici i njihova primjena u lokalnim zajednicama. 

Analiza će se koristiti kao sredstvo zagovaranja na lokalnom i kantonalnom nivou, za mobiliziranje lokalnih komisija za ravnopravnost spolova i kantonalnih parlamentaraca za podršku izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH. Pored toga, lobirat će se kod donosioca odluka na lokalnom nivou u oba entiteta za povećanu sistemsku  finansijsku pomoć u sigurnim kućama prema novom prijedlogu zakona u FBiH i postojećem zakonodavstvu u RS.

Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir jedne/og nezavisne/og konsultantice/ta za izradu Studije, što uključuje izradu metodologije i analizu prikupljenih podataka sa preporukama.

Uslovi za prijavljivanje /kvalifikacije, stručna znanja/

 

Broj osoba koje se angažiraju je jedna/jedan nezavisna/ni (1) konsultantica/t

 

  • Visoka stručna sprema 
  • Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti rodno zasnovanog nasilja, s akcentom na odlično poznavanje Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije)
  • Iskustvo u izradi analiza javnih politika i zakonskih akata u oblasti rodno zasnovanog nasilja (navesti kao reference minimalno tri objavljena analitička i istraživačka rada)
  • Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja, uz obavezno dostavljanje CV-ja s posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva.

Način apliciranja

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 31. avgusta 2020. godine na sljedeću email adresu: tubsasa@bih.net.ba, ili poštom, na adresu Fondacije lokalne demokratije, Radićeva 11, 71000 Sarajevo.

Postupak izbora 

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija imenovana u tu svrhu.

Odluka o izboru konsultanatice/ta će biti dostavljena u roku od 3 dana od završetka konkursa i biće objavljena na web-stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba). 

Pravo na prigovor

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultantice/ta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor potpisat će se ugovor sa izabranom/im konsultanticom/konsultantom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Radićeva 11, 71000 Sarajevo 

Tel/fax: + 387 33 236 899

E-mail: tubsasa@bih.net.ba

Kontakt osoba: Amra Hadžić