19.11.2020.

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga organizacija članica Sigurne mreže Bosne i Hercegovine

Regionalni projekat „Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju žena koje su preživjele nasilje“ ima za cilj da doprinese unaprijeđenju kvaliteta servisa rehabilitacije i reintegracije preživjelih rodno zasnovanog nasilja. Provodi se u parnerstvu između Autonomnog ženskog centra iz Beograda, Fondacije „Udružene žene“ iz Banja Luke, Centra za ženska prava iz Podgorice, Mreže žena Kosova, Mreže za osnaživanje žena (AWEN) iz Albanije, GADC iz Albanije i Nacionalne mreže protiv nasilja prema ženama (NNVW) iz Sjeverne Makedonije.

Opšti cilj projekta je unaprijeđenje sekundarne legislative (podzakonskih akata)/programa i institucionalizacija kvalitetnih servisa podrške i pomoći za preživjele rodno zasnovanog nasilja. Projekat se realizuje uz podršku Austrijske Razvojne Agencije.

U okviru projekta će ukupno 5 (pet) organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini dobiti podršku kroz pod-grantove tokom trogodišnjeg projekta koji je počeo sa realizacijom u decembru 2019. godine. U okviru ovog prvog poziva za projekte, 2 (dvije) organizacije će dobiti podršku za provođenje aktivnosti specificiranih ovim pozivom. Svrha pod-grantova je da se omogući organizacijama koje provode programe u oblasti spečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i pružanja podrške i pomoći ženama koje su preživjele nasilje da monitoriraju rad javnih institucija na pružanju servisa podrške i pomoći ženama, kao i pripreme i provođenja akcija javnog zalaganja za usvajanje podzakonskih akata, programa i javnih politika usmjerenih na unaprijeđenje pružanja usluga i kvaliteta rehabilitacije i reintegracije preživjelih.

KO SE MOŽE PRIJAVITI

Lokalne ženske nevladine organizacije članice Sigurne mreže Bosne i Hercegovine koje imaju predhodno iskustvo monitoringa rada javnih institucija na pružanju servisa podrške i pomoći ženama i rada na pripremi i provođenju akcija javnog zalaganja usmjerenih na unaprijeđenje pružanja usluga i kvaliteta rehabilitacije i reintegracije preživjelih rodno zasnovanog nasilja.

Projekti/inicijative koji ispunjavaju uslove za finansiranje u okviru ovog poziva uključuju, ali nisu ograničeni na:

1). Praćenje rada javnih institucija na lokalnom nivou u oblasti pružanja servisa podrške i pomoći preživjelim rodno zasnovanog nasilja, uključujući: 

a) prikupljanje i analiziranje podataka o dostupnim opštim i specijalizovanim servisima podrške i pomoći za preživjele na lokalnom nivou 

b) prikupljanje i analiziranje podataka o proširenim uslugama podrške i pomoći na lokalnom nivou koje su usmjerene na rehabilitaciju i reintegraciju preživjelih rodno zasnovanog nasilja, c) razvoj kolaborativnog zalagačkog djelovanja sa drugim organizacijama u lokalnoj zajednici, 

d) priprema preporuka i smjernica za unaprijeđenje rehabilitacije i reintegracije preživjelih rodno zasnovanog nasilja, 

e) organizovanje zalagačkih sastanaka za predstavljanje preporuka i smjernica javnim institucijama na lokalnom nivou i zalaganje za njihovo usvajanje i primjenu u praksi, 

f) promovisanje preporuka i smjernica putem medija i dr.;

 

1). Javno zalaganje na lokalnom nivou za usvajanje i/ili izmjenu podzakonskih akata, programa i javnih politika koje direktno ili indirektno doprinose unaprijeđenju kvaliteta rehabilitacije i reintegracije preživjelih rodno zasnovanog nasilja, uključujući: a) mapiranje potreba, b) prikupljanje i analiziranje podataka, c) razvoj kolaborativnog zalagačkog djelovanja sa drugim organizacijama u lokalnoj zajednici, d) pripremu i podnošenje prijedloga za usvajanje i/ili izmjenu podzakonskog akta, programa ili politike relevantnim tijelima na lokalnom nivou, d) organizovanje zalagačkih sastanaka sa predstavnicima/cama relevantnih tijela u okviru lokalnih javnih institucija/opštinskih administracija, e) promovisanje inicijative/prijedloga putem medija i dr.;

*Napomene:

– Projektni prijedlog mora biti u skladu sa gore navedenim kriterijima da bi se prošao u fazu ocjenjivanja, a prijave koje ne udovoljavaju kriterijima neće biti razmatrane. 

– Rehabilitacija i reintegracija preživjelih rodno zasnovanog nasilja u smislu ovog poziva za projektne prijedloge se odnosi na standarde iz Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) – Poglavlje IV – Zaštita i podrška.

Lokalne zajednice obuhvaćene pozivom: Projektni prijedlozi treba da ciljaju najmanje jednu ili više lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Trajanje projekta: Aktivnosti moraju biti provedene u okviru perioda od maksimalno 4 (četiri) mjeseca od dana dodjeljivanja pod-granta.

 

            KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Svi projektni prijedlozi će biti ocjenjivani na osnovu potencijala projekta da ima jasno mjerljiv uticaj na unaprijeđenje kvaliteta usluga za rehabilitaciju i reintegraciju preživjelih rodno zasnovanog nasilja na lokalnom nivou. Svaki projekat će biti ocijenjen na osnovu slijedećih kriterija za odabir:

 

Tehnički pristup

Relevantnost prema potrebama i problemima na koje je usmjeren;

Kvalitet predloženih aktivnosti;

Aktivnosti orjentisane prema rezultatima;

 Kapaciteti organizacije

Administrativni i organizacijski kapaciteti;

Relevatno predhodno iskustvo i rezultati u provođenju sličnih aktivnosti;

     3. Troškovi projekta

 

Efektivnost troškova prikazanih u projektom budžetu.

 DOKUMENTI KOJI SE TREBAJU POSLATI

a. Projektni prijedlog pripremljen na priloženom obrascu za prijavu;

b. Plan rada prema vremenskom okviru na priloženom obrascu;

c. Logički okvir projekta prema priloženom obrascu;

d. Budžet projekta prema priloženom obrascu;

IZNOS PODRŠKE

Organizacije se pozivaju da podnesu prijedlog projekta za pod-grant u iznosu od 7 236,57 KM. Molimo vas da imate na umu da tražena finansijska podrška ne prelazi gore navedeni maksimalni iznos. Administrativni troškovi ne smiju prelaziti 10% i projektno osoblje 30% od ukupnog iznosa projekta.

ROKOVI ZA SLANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Krajni rok za slanje projektnih prijedloga je srijeda, 25. novembar 2020. godine do 16:00 časova. Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka će objaviti koji projekti su odabrani za podršku kroz pod-grantove dana 15 decembra 2020. godine . Za pitanja u vezi sa aplikacijom ili ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o pozivu za projektne prijedloge, pošaljite ih putem e-maila na office@unitedwomenbl.org najkasnije do  srijede 18. novembra 2020. godine.

SLANJE PRIJEDLOGA PROJEKTA

Svi popunjeni obrasci navedeni pod 4. moraju biti poslani putem e-maila na: office@unitedwomenbl.org najkasnije do četvrtka 26. novembra 2020. godine do 16:00 časova, sa naznakom „Poziv za projekte“.

DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI NA ADRESI

http://unitedwomenbl.org/2408-2/