05.11.2020.

JAVNI POZIV : za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge pregleda i revidiranja dokumenta Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH s obrazloženjem

O projektu Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “Usvajanje zakonodavnih promjena u zakonima o nasilju porodici u Bosni i Hercegovini u skladu s preporukama Istanbulske konvencije”, a u ime Sigurne mreže BiH. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” koji finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta je razvoj i zalaganje za usvajanje zakonskih promjena koje će poboljšati i uskladiti zakonodavstvo vezano za nasilje u porodici s najvišim međunarodnim standardima.

Nasilje u porodici i dalje je problem u BiH, te se od države zahtijeva da reagira i uspostavi zaštitno i učinkovito zakonodavstvo, mjere i radnje. Nakon ratifikacije Istanbulske konvencije, nameće se potreba za uspostavljanjem i razvojem novog zakonskog okvira i prilagođavanjem postojećeg za zaštitu žena od svih oblika nasilja u skladu s međunarodnim standardima.

Razumijevajući važnost zakonodavnih promjena, Sigurna mreža, podržana od strane UN Women, u posljednje dvije godine postigla je dobre rezultate radeći na usklađivanju zakonodavnog okvira na entitetskim nivoima u BiH sa Istanbulskom konvencijom. Pri tome se koristila ekspertiza članica Sigurne mreže i iskustvo dvadesetogodišnje prakse pružanja usluga podrške žrtvama nasilja u porodici.

 Kroz ovaj projekat, Sigurna mreža će uraditi sveobuhvatnu analizu postojanja politika u lokalnim zajednicama koje se odnose na nasilje u porodici, snažno se zalagati za usvajanje novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH, raditi na usklađivanju podzakonskih akata u RS s novousvojenim zakonom i podići svijest donositelja odluka, ali i šire javnosti o nultoj stopi tolerancije prema nasilju nad ženama i nasilju u porodici.

Radna grupa, formirana od predstavnika institucija, eksperata i nevladinih organizacija, članica Sigurne mreže koje pružaju specijalizirane usluge podrške žrtvama nasilja u porodici u FBiH, izradila je dokument  Nacrta Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH, jer postojeći nije usklađen s preporukama međunarodnih konvencija.


Opis posla/Zadaci i odgovornosti

S ciljem zagovaranja za usvajanje zakonodavnih promjena koje će Sigurna mreža ponuditi relevantnim institucijama sistema, Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir nezavisne/og konsultantice/ta koja/i će  pregledati  i revidirati dokument Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH s obrazloženjem potrebe za usvajanjem novog zakona.

Ovu aktivnost Sigurna mreža realizira u saradnji s Gender centrom u okviru implementacije Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i Akcionog plana za implementaciju Strategije za period 2018–2020.

 Zadaci konsultanta su sljedeći:

  • Analiza i revidiranje dokumenta – Nacrt  Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH s obrazloženjem
  • Izrada prijedloga eventualnih izmjena s obrazloženjem 

Predviđeni broj konsultantskih dana je osam (8).

Od konsultanta/ice se očekuje :

  • Da u toku trajanja  konsultantskog ugovora sarađuje s predstavnicima FLD-a kao koordinirajuće organizacije ispred  Sigurne mreže 

 

Uslovi za prijavljivanje/kvalifikacije/stručna znanja

Broj osoba koje se angažiraju je jedna/jedan (1) nezavisna/ni konsultantica/t.

  • Visoka stručna sprema 
  • Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, s akcentom na odlično poznavanje Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije)
  • Iskustvo u izradi analiza javnih politika i zakonskih akata u oblasti rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici  (navesti kao reference minimalno tri objavljena analitička i istraživačka rada)
  • Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja, uz obavezno dostavljanje CV-ja s posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva.


Način apliciranja

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 10. 11. 2020. na sljedeću e-mail adresu: tubsasa@bih.net.ba ili poštom na adresu: Fondacije lokalne demokratije, Radićeva 11, 71000 Sarajevo.


Postupak izbora 

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija imenovana u tu svrhu i sačinjena od predstavnika Sigurne mreže i Gender centra FBiH koji će imati ulogu supervizora.Odluka o izboru konsultanta će biti dostavljena u roku od tri (3) dana od završetka konkursa i bit će objavljena na web-stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba). 


Pravo na prigovor

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultanta imaju svi prijavljeni u roku od tri (3) dana od dana objavljivanja navedene odluke.Po isteku roka za prigovor sa izabranim konsultantom potpisat će se ugovor o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Radićeva 11, 71000 Sarajevo 

Tel/fax: + 387 33 236 899

E-mail: tubsasa@bih.net.ba

Kontakt osoba: Amra Hadžić