10.12.2020.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za odabir agencije/firme koja će osmisliti i provesti javnu kampanju zagovaranja za promociju i usvajanje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH

O projektu

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “Usvajanje zakonodavnih promjena u zakonima o nasilju u Bosni i Hercegovini u skladu s preporukama Istanbulske konvencije”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta je razvoj i zalaganje za usvajanje zakonskih promjena koje će poboljšati i uskladiti zakonodavstvo vezano za nasilje u porodici s najvišim međunarodnim standardima.

Nasilje u porodici i dalje je problem u BiH, zahtijevajući od države da reagira i uspostavi zaštitno i učinkovito zakonodavstvo, mjere i radnje. Nakon ratifikacije Istanbulske konvencije, nameće se potreba za uspostavljanjem i razvojem novih standarda za zaštitu žena od svih oblika nasilja u skladu s međunarodnim standardima.

Zaključna zapažanja o šestom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine koji je Odbor za uklanjanje diskriminacije nad ženama (CEDAW) podnio na sjednici u oktobru 2019. godine, na temelju prethodno dostavljenog 6. izvještaja BiH, ukazuju na to da je u ovom području postignut napredak, ali zabrinutost ostaje jer je i dalje velika rasprostranjenost rodno zasnovanog nasilja nad ženama, uključujući nasilje u porodici.

S druge strane, Alternativni izvještaj GREVIO iz 2019. godine preporučuje da postojeći pravni okvir treba uskladiti na takav način da prepozna i omogući jednaka prava svim žrtvama nasilja, bez obzira na to u kojem dijelu Bosne i Hercegovine se nalaze i da se olakša pristup pravima i uslugama za sve žene žrtve nasilja s naglaskom na specifične potrebe marginaliziranih grupa žena. U izvještaju se ističe da bi vlade na svim nivoima trebale osigurati finansiranje programa za suzbijanje i sprečavanje nasilja nad ženama te finansijski podržati rad nevladinih organizacija koje pružaju usluge podrške žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Razumijevajući važnost zakonodavnih promjena, Sigurna mreža, podržana od strane UN Women, u posljednje dvije godine postigla je dobre rezultate radeći na usklađivanju zakonodavnog okvira na entitetskim nivoima u BiH sa Istanbulskom konvencijom. Pri tome se koristila ekspertiza članica Sigurne mreže i iskustvo dvadesetogodišnje prakse pružanja usluga podrške žrtvama nasilja u porodici.

Kroz ovaj projekat, Sigurna mreža će uraditi sveobuhvatnu analizu postojanja politika u lokalnim zajednicama koje se odnose na nasilje u porodici, snažno se zalagati za usvajanje novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH, raditi na usklađivanju podzakonskih akata u RS s novousvojenim Zakonom i podići svijest donosilaca odluka, ali i šire javnosti o nultoj stopi tolerancije prema nasilju nad ženama i nasilju u porodici.

Opis posla/Zadaci i odgovornosti

Fondacija lokalne demokratije raspisuje javni poziv za odabir agencije/firme za potrebe osmišljavanja i provođenja javne kampanje zagovaranja.

Kampanja ima za cilj podizanje svijesti donosilaca odluka i šire javnosti o potrebi usvajanja novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH, u skladu s preporukama Istanbulske konvencije

Kampanja će naglasiti dosadašnje napore Sigurne mreže i UN Women  na zaštiti žena od nasilja u porodici, utjecaj krize koju je uzrokovao COVID-19 na nasilje nad ženama u BiH, predstaviti novo zakonsko rješenje, te informirati javnost o utjecajima zakona na status žrtve i mogućnosti institucija koje direktno ili indirektno pružaju zaštitu žrtvama nasilja. 

Sve aktivnosti organizirane u okviru javne kampanje bit će implementirane u konsultacijama s donatorom UN Women osiguravajući njegovu vidljivost.

Očekivani rezultati:

Izabrana agencija/firma će, uz konsultacije s Fondacijom lokalne demokratije, raditi na:

 • Kreiranju glavnih poruka javne kampanje
 • Definiranju ciljnih grupa kampanje
 • Odabiru medija koji će biti korišteni u kampanji
 • Odabiru najpogodnijih metoda prenošenja poruke i mjerenja učinka kampanje

Od agencije/firme se očekuje da:

 • Odabere, prilagodi i sugerira metodologiju provođenja kampanje
 • Organizira aktivnosti izvođenja kampanje uz konsultacije s FLD-om i odobrenje donatora UN Women 
 • Podnese izvještaj o izvedenim aktivnostima i izmjerenim učincima

kampanje

Očekuju se sljedeći rezultati kampanje:

 • Povećana svijest javnosti i ključnih donosilaca odluka o važnosti usvajanja novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH 
 • Povećana svijest javnosti i ključnih donosilaca odluka o nultoj stopi tolerancije na nasilje nad ženama i nasilje u porodici

Vremenski okvir

Kampanja se realizira u vremenskom okviru decembar 2020–april 2021. godine.

Sredstva na raspolaganju za provođenje kampanje: 10.000,00 KM.

Uslovi za prijavljivanje (kvalifikacije, stručna znanja):

 • Iskustvo u organizaciji sličnih javnih kampanja 
 • Iskustvo u izradi narativnih, operativnih i finansijskih planova javnih kampanja za zagovaranje
 • Poznavanje teme nasilja nad ženama i nasilja u porodici 

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti agencije/firme koja imaju propisane kvalifikacije. 

Način apliciranja

Prijava treba da sadrži:

 • Opis prijedloga javne kampanje zagovaranja (kreativni koncept, metodologija i vremenski okvir implementacije kampanje)
 • reference agencije/firme 
 • prijedlog tima koji će osmisliti i realizirati kampanju
 • najmanje jedan CV osobe koja će učestvovati u kreiranju i implementaciji kampanje
 • prijedlog cijene
 • vremenski rok za pripremu kampanje

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 16. decembra 2020. godine na sljedeću e-mail adresu: tubsasa@bih.net.ba, ili poštom na adresu Fondacije lokalne demokratije: Radićeva 11, 71000 Sarajevo.

Postupak izbora 

Ocjenu pristiglih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijeg i najpovoljnijeg ponuđača, vršit će komisija imenovana u tu svrhu.

Odluka o izboru ponuđača bit će dostavljena u roku od tri (3) dana od završetka konkursa i bit će objavljena na web-stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba). 

Pravo na prigovor

Pravo prigovora na odluku o izboru ponuđača imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor s odabranim ponuđačem potpisat će se ugovor o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.

 

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Radićeva 11, 71000 Sarajevo 

Tel/fax: + 387 33 236 899

E-mail: tubsasa@bih.net.ba

Kontakt osoba: Amra Hadžić