28.01.2021.

JAVNI POZIV: Za angažovanje eksperata/kinja za izradu publikacije o aktivnostima i rezultatima projekta: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza II” koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women u BiH

O Projektu: Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i članicama Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja - faza II”, uz podršku Ureda UN Women u BiH, u okviru regionalnog projekta ,,Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija.

Cilj projekta je osnaživanje kapaciteta, profesionalnih kompetencija i rodne osjetljivosti pružalaca usluga za procjenu i upravljanje rizicima bezbjednosti i informisanje žrtava u situacijama nasilja prema ženama, te uspostavljanje saradnje i razmjena iskustava vladinog i nevladinog sektora u razvijanju multisektorske saradnje u BiH, sa fokusom na multisektorski odgovor na lokalnom nivou. 

Jedna od projektnih aktivnosti je izrada publikacije u kojoj će biti predstavljeni aktivnosti i rezultati projekta. Radni naziv publikacije je Multisektorska saradnja u odgovoru na nasilje prema ženama i nasilje u porodici na lokalnom nivou – razmjena iskustava i dobrih praksi. Rad na publikaciji uključuje prikaz projektnih aktivnosti, izazova u realizaciji aktivnosti, ostvarenih rezultata i mapiranih dobrih praksi u odgovoru na nasilje u porodici i prema ženama. Publikacija će biti objavljena na web stranici Fondacije ,,Lara”, Sigurne mreže i web stranicama projektnih partnera. 

Broj osoba tri (3).

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

I -Sumiranje aktivnosti i postignutih rezultata u projektu i njihov prikaz u formi prikladnoj za širu publiku sa fokusom na: 

 1.  Unapređenje multisektorskog odgovora na nasilje u porodici i prema ženama
 2.  Unapređenje standarda za informisanje žrtava
 3.  Unapređenje kapaciteta za procjenu i upravljanje rizicima bezbjednosti u situacijama nasilja u porodici i prema ženama

II - Prikaz rezultata projekta metodom odabira dobrih praksi uz konsultacije sa voditeljicama i partnerskim organizacijama u projektu

III - Uređivanje sadržaja publikacije za objavljivanje.  

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

 • Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;
 • Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i zaštite žrtava sa fokusom na žene i djevojčice žrtve nasilja u porodici;
 • Iskustvo u kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi podataka i procjeni uticaja projekta, izradi i uređivanju publikacija; 
 • Iskustvo u radu sa ženskim NVO sektorom;
 • Prijedlog cijene usluge.

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja.

Uz prijavu obavezno je dostaviti:

 • CV sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference, koje odgovaraju uslovima javnog poziva, 
 • Potvrdu od strane pravnog lica da kandidat/kinja ima iskustvo u radu sa preživjelima nasilja u porodici i prema ženama; 
 • Štampanu verziju ili link objavljenih tekstova/priručnika/radova iz ove oblasti. 

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 8. februara 2021. godine na e-mail adresu: fondacija.lara@gmail.com ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija „Lare“ imenovana u tu svrhu.

Nakon odabira kanditata, sve prijavljene ćemo obavijestiti pojedinačno putem e-maila o rezultatima javnog poziva i sa izabranim konsultantom potpisaće se Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.