LARA Bijeljina

JAVNI POZIV Za angažovanje ekspertkinja u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu: Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

Jedan od ciljeva projekta je unapređenje kapaciteta sigurnih kuća i subjekata zaštite za pružanje pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja, uključujući i jačanje multisektorske intervencije u situacijama ove vrste nasilja.  

 

U svrhu dostizanja ovoga cilja planirano je istraživanje iskustava u dosadašnjem radu svih 8 sigurnih kuća u BIH sa žrtvama seksualnog nasilja i njihovih potreba za daljim razvojem kapaciteta, znanja i procedura rada. Na osnovu rezultata istraživanja biće kreiran prijedlog obuke za osoblje sigurnih kuća i priručnik (vodič)  za rad sa žrtvama seksualnog nasilja.   

Broj osoba četiri (4).

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

Kreiranje metodološkog pristupa i istraživačkih alata (Protokol istraživanja sa alatima za rad) za istraživanja o iskustvima, postignućima, kapacitetima i potrebama sigurnih kuća za rad sa žrtvama seksualnog nasilja.

Provođenje terenskog istraživanje o radu 8 sigurnih kuća u BIH sa žrtvama seksualnog nasilja, primjerima dobre prakse u pružanju pomoći preživjelima, dostignutom razvoju i potrebama za unapređenjem kapaciteta, znanja i saradnje. 

U fokusu istraživanja treba da bude i saradnja sigurnih kuća sa institucijama, mehanizmi kojima je saradnja uspostavljena/definisana i procjena razumijevanja specifičnosti intervencije u situacijama seksualnog nasilja prema ženama od strane institucionalnih aktera.

Na osnovu istraživanja potrebno je procijeniti potrebe za daljim razvojem kapaciteta za rad sa žrtvama seksualnog nasilja, koje treba da budu opšte/zajedničke i specifične za svaku od sigurnih kuća koja je uključena u istraživanje. Preporuke treba da sadrže i prijedlog sadržaja zajedničkih treninga, na osnovu iznesenih potreba sigurnih kuća i plan specifičnih konsultantskih usluga/treninga za svaku od sigurnih kuća pojedinačno.  

Na osnovu istraživanja i trenerskih izvještaja sa obuka, kreirati preporuke i smjernice za rad sa žrtvama seksualnog nasilja u formi priručnika ili vodiča, koji treba da sadrži: kratak opis zakonskog okvira, hodogram intervencije prilagođen potrebama žrtve, opis specifičnosti traume seksualnog nasilja i upustva za pristup žrtvama.

Posao treba da bude realizovan tokom dva perioda od jula-decembra 2021. godine i od aprila-juna 2022. godine.  

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka, prednost imaju osobe sa znanjem u provođenju društvenih istraživanja, potom psiholozi/ginje i/ili socijalni radnici/e; 

Iskustvo u radu sa preživjelima seksualnog nasilja i partnerskim odnosima i/ili radu u ženskim organizacijama koje se bave zaštitom ženskih ljudskih prava; 

Vještine klasifikacije i obrade podataka; 

Iskustvo u izradi priručnika, vodiča i drugih alata za unapređenje rada sa žrtvama

Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti: 

 

 -CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva; 

-Potvrdu od strane pravnog lica da kandidat/kinja ima iskustvo u radu sa preživjelima nasilja u porodici i prema ženama, kao i seksualnog nasilja; 

-Štampanu verziju ili link objavljenih tekstova/priručnika/radova iz ove oblasti.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 12. avgusta 2021. godine na e-mail adresu: fondacija.lara@gmail.com ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije ,,Lara“ imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavestiti putem imejla ili telefona u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.