LARA Bijeljina

JAVNI POZIV Za angažovanje moderatorice/ra u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu: Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

Jedan od ciljeva projekta je unapređenje kapaciteta sigurnih kuća i subjekata zaštite za pružanje pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja, uključujući i jačanje multisektorske intervencije u situacijama rodno zasnovanog nasilja.  

U okviru aktivnosti na jačanju multisektorskog odgovora na nasilje u porodici i prema ženama biče organizovana tri tematska sastaka Grupe za koordinaciju i saradnju Grada Bijeljina, stalnog radnog tijela formiranog da prati i unapređuje saradnju i rad subjekata zaštite na sprečavanju i suzbijanju ove vrste nasilja. 

Teme sastanaka biće – predstavljanje rada članica Sigurne mreže na unapređenju kapaciteta skloništa i drugih specijalizovanih usluga podrške za rad sa žrtvama seksualnog nasilja, praćenje stanja i intervencije u slučajevima seksualnog nasilja na području Grada Bijeljina i razmjena informacija o evidencijama domaćeg/porodičnog nasilja unutar svakog od sektora/službi.

Ukupan cilj ovih sastanaka je da se dođe do procjene stanja i definišu prijedlozi za unapređenje evidencija, kao i da se fokus rada u multisektorskoj saradnji usmjeri i na problem seksualnog nasilja.  

Na kraju projekta biće sačinjen izvještaj sa ovih tematskih sastanaka sa preporukama za dalje unapređenje stanja. 

Broj osoba jedna (1).

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

Upoznavanje sa temom sastanka i podacima relevantnim za vođenje sastanka, izrada sinopsisa za moderiranje sastanka; 

Vođenje sastanka Grupe za koordinaciju i saradnju;

Učešće u izradi zapisnika sa sastanka;

Posao treba da bude realizovan u periodu od jula-decembra 2021. i od aprila-juna 2022. godine. 

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka; 

Iskustvo u vođenju sastanaka i upravljanju dinamikom rada u grupi; 

Poznavanje fenomena i normativnog okvira za rodno zasnovano nasilje; 

Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti: 

 -CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva, 

 

 

-Potvrdu o najmanje 2 (dva) angažmana na sličnim poslovima u okviru tematskog okvira javnog poziva. 

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 12. avgusta 2021. godine na e-mail adresu: fondacija.lara@gmail.com ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije ,,Lara“ imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavestiti putem imejla ili telefona u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.