15.10.2021.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi metodologije i dokumenta : Analize uticaja COVID-19 na specijalizirane usluge podrške žrtvama nasilja u porodici

O projektu

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “ Održivo funkcioniranje specijaliziranih usluga podrške za žrtve nasilja u porodici u kriznim situacijama i nakon njih ”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta je angažirati nevladine organizacije  koje djeluju u okviru Sigurne mreže i imaju iskustvo i stručnost u direktnom  radu sa žrtvama nasilja u porodici , kako bi procijenio utjecaj COVID-19 na specijalizirane usluge podrške žrtvama nasilja u porodici  i identificirale posebne potrebe za buduće djelovanje.

Inicijalna aktivnost projekta će biti izrada Analize uticaja COVID-19 na specijalizirane usluge  podrške žrtvama nasilja u porodici.

Analize će se definisati prioriteti  za prevaziaženje nedostata u sistemu podrške.

Rezultati pomenute Analize koristit će se dalje u procesu definisanja prioriteta za prevaziaženje nedostataka u sistemu podrške, te će se pristupiti izradi policy brief-a  sa jasno definisanim preporukama, što će biti alat Sigurne mreže za zagovaranje sa organima vlasti na svim nivoima za unapređenje podrške radi  održivog funkcionisanja sigurnih kuća u kriznim situacijama, kao što je pandemija, ali i sve druge vandredne situacije. 

Pored toga projekat će imati značajnu ulogu u procesu zagovaranja na različitim nivoima vlasti, kako bi se specijalne usluge podrške uključile u osnovne usluge i pružile osnovu za njihovo održivo funkcionisanje tokom krize i šire. S tim u vezi, Sigurna mreža će započeti zagovaranje sa predstavnicima vlasti na nivoima entiteta i kantona (najmanje u tri kantona i dvije regije u Republici Srpskoj),  kako bi se specijalne usluge podrške uključile u osnovne usluge i kako bi se omogućilo njihovo održivo funkcionisanje tokom krize i šire.  Također, Sigurna mreža će nastaviti proces saradnje na gender institucionalnim mehanizmima, primarno sa Agencijom za ravnopravnost spolova i entitetskim gender centrima, kako bi se uputila preporuka lokalnim zajednicama/kantonima i komisijama za ravnopravnost splova da se planiraju interventna sredstva za finanisranje specijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja u porodici u kriznim situacijama.

Kao nastavak prošlog projketa  projekta koji je Fondaciaj lokalne demokartije realizovala uz podršku  UN Women, nastavit će se proces zagovaranja  sa zakonodavcima na različitim nivoima vlasti, kako bi se usvojio novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodci u FBIH .Akcenat će se staviti na saradnju sa Komisijom za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i predstavnike klubova poslanika političkih partija, kako bi se produbio proces zagovanja za usvajanje Zakona. 

Opis posla/Zadaci i odgovornosti

S ciljem realizovanja aktivnosti izrade Analize , Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir nezavisne/og konsultantice/ta za izradu sveobuhvatne studije - Analize uticaja COVID-19 na specijalizirane usluge  podrške žrtvama nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini.

Analiza se radi  kako bi se procijenili i konsolidovali različiti nalazi o uticaju pandemije na specijalizirane  usluge podrške, dokumentovale dobre prakse rada nevladinih organizacija u proteklm mjeseci i urvrdile potrebe za naredni period kako bi se pružila što adekvatnija zaštita žrtvama nasilja u porodici u periodu pandemije. 

Analiza, će uključiti pitanja:  značaja specijaliziranih  usluga/servisa  koje pružaju  nevladine organizacije za preživjele nasilja u porodici; uporednu analizu pruženih usluga od strane nevladinih organizacija prije i tokom pandemije (da bi se prikazao obim pruženih usluga, uključujući rad SOS telefona i psihološku podršku tokom pandemije); analizu usluga koje preživjelim pružaju zdravstvene ustanove sa fokusom na dostupne usluge tokom kriznog perioda; evidentiranje svih specijaliziranih usluga koje pružaju nevladine organizacije i u kojoj mjeri imaju podršku institucija za realizaciju usluga, utvrditi da li postoje politike/mjere na svim nivoima vlasti kojim se finansiraju specijalizovane usluge u skladu sa Istanbulskom konvencijom, te identifokovati naučene lekcije o dobrim praksama i greškama. Analiza će se definisati prioriteti  za prevaziaženje nedostata u sistemu podrške i utvrditi i aspekt uvećanja troskova prikazan okvirno po budžetskim stavkama. Nakon provedenog istraživanja na terenu, dobit će se uvid u probleme i potrebe krajnih korisnica u periodu pandemije, što će također biti pretočeno u poseban policy brief sa preporukama kao  alat Sigurne mreže za zagovaranje sa predstavnicima vlasti  na svim nivoima za unapređenje podrške radi   održivog funkcionisanja sigurnih kuća u kriznim situacijama, kao što je pandemija, ali i sve druge vandredne situacije. 

Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir jedne/og nezavisne/og konsultantice/ta za izradu dokumenta Analize , što uključuje izradu metodologije i analizu prikupljenih podataka sa preporukama.

Uslovi za prijavljivanje /kvalifikacije, stručna znanja/

Broj osoba koje se angažiraju je jedna/jedan nezavisna/ni (1) konsultantica/t

  • Visoka stručna sprema 
  • Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti rodno zasnovanog nasilja, s akcentom na odlično poznavanje Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije)
  • Iskustvo u izradi analiza javnih politika i zakonskih akata u oblasti rodno zasnovanog nasilja (navesti kao reference minimalno tri objavljena analitička i istraživačka rada)
  • Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja, uz obavezno dostavljanje Prijave  i CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva.

Način apliciranja

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 28. oktobra 2021. godine na sljedeću email adresu: tubsasa@bih.net.ba, ili poštom, na adresu Fondacije lokalne demokratije, Radićeva 11, 71000 Sarajevo.

Postupak izbora 

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija imenovana u tu svrhu.

Odluka o izboru konsultanatice/ta će biti dostavljena u roku od 3 dana od završetka konkursa i biće objavljena na web-stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba). 

Pravo na prigovor

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultantice/ta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor potpisat će se ugovor sa izabranom/im konsultanticom/konsultantom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.

 

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Radićeva 11, 71000 Sarajevo 

Tel/fax: + 387 33 236 899

E-mail: tubsasa@bih.net.ba

Kontakt osoba: Amra Hadžić