JAVNI POZIV Za angažovanje eksternog/e eksperta/kinje u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu: Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

Jedan od ciljeva projekta je unapređenje kapaciteta sigurnih kuća i subjekata zaštite za pružanje pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja, uključujući i jačanje multisektorske intervencije u situacijama ove vrste nasilja.  

U svrhu dostizanja ovoga cilja planirano je istraživanje iskustava u dosadašnjem radu svih 8 sigurnih kuća u BIH sa žrtvama seksualnog nasilja i njihovih potreba za daljim razvojem kapaciteta, znanja i procedura rada. Na osnovu rezultata istraživanja biće kreiran prijedlog obuke za osoblje sigurnih kuća i priručnik (vodič)  za rad sa žrtvama seksualnog nasilja.  Ovo istraživanje je u toku i provodi ga tim ekspertkinja istraživačica po jedinstvenoj metodologiji kreiranoj za ovu namjenu.  

Broj osoba jedna (1).

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

  • Na osnovu sprovedenog istraživanja, potrebno je kvalitativno obraditi prikupljene podatke, uraditi zaključna zapažanja i preporuje i zajedno sa ekspertkinjama istraživačicama oblikovati/urediti publikaciju radnog naziva Istraživanje iskustava u radu sigurnih kuća u BiH sa žrtvama seksualnog nasilja.
  • Preporuke iz istraživanja treba da sadrže i prijedlog sadržaja zajedničkih treninga, na osnovu iznesenih potreba sigurnih kuća i plan specifičnih konsultantskih usluga/treninga za svaku od sigurnih kuća pojedinačno a koji će biti podržani u okviru ovog projekta.  
  • Posao treba da bude realizovan do 4. januara 2022. godine.  

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

  • Najmanje visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka, prednost imaju osobe sa znanjem i iskustvom u analizi i obradi podatka; 
  • Iskustvena, teorertska ili istraživačka znanja o fenomenu rodno zasnovanog seksualnog nasilja i  radu u ženskim organizacijama koje se bave zaštitom ženskih ljudskih prava; 
  • Vještine klasifikacije podataka; 
  • Iskustvo u izradi analiza u oblasti društvenih istraživanja sa fokusom na rodnu jednakost i rodno zasnovano nasilje; 
  • Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti: 

 -CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva; 

-Štampanu verziju ili link objavljenih tekstova/priručnika/radova iz ove oblasti.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 22. novembra 2021. godine na e-mail adresu: fondacija.lara@gmail.com ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije ,,Lara“ imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavestiti putem imejla ili telefona u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.