JAVNI POZIV Za angažovanje ekspertkinja u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu: Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women.

Jedan od ciljeva projekta je kreiranje minimalnih standarda za evidentiranje i upravljanje podacima o žrtvama svih oblika RZN na osnovu tematskih konsultacija sa referalnim mehanizmima ili koordinacionim telima i na osnovu analiza javnih evidencija o RZN uključujući i  sadržaje podataka o žrtvama i počiniocima, karakteristikama nasilja i ranjivosti i marginalizacije preživjelih.    

 

U svrhu dostizanja ovoga cilja planirano je formiranje ekspertskog tima od 3 (tri) osobe, koji će imati dva zadatka: 

1. Uraditi analizu javno dostupnih statističkih evidencija u Republici Srpkoj i 4 kantona FBiH, 

2. Uraditi analizu evidencija o korisnicama/cima koju vode organizacije koje upravljaju specijalizovanim uslugama podrške za žrtve (sigurne kuće, SOS linije i dr.). 

Na osnovu rezultata analize biće kreirane preporuke za (1) vođenje evidencija za koordinaciona tijela/referalne mehanizme i (2) prijedlozi za izradu sadržaja evidencija specijalizovanih usluga podrške za preživjele, koja će biti jedinstvena za svih 8 sigurnih kuća u BiH, na osnovu koje će se izraditi softver za vođenje evidencija.     

Broj osoba tri (3).

Opis posla/ Zadaci i odgovornosti:

  • Analiza sadržaja javnih statističkih evidencija o rodno zasnovanom nasilju u Republici Srskoj, Kantonu Sarajevo, Kantonu Tuzla, Unsko-sanskom kantonu i Hercegovačko-neretvanskom kantonu i izrada prijedloga za minimalne standarde u evidentiranju prijava nasilja;
  • Analiza uspostavljenih modela evidencije o korisnicama/cima u 8 organizacija civilnog društva koje upravljaju specijalizovanim uslugama podrške za žrtve/preživjele sa izradom preporuka za sadržaj evidecija; 
  • Komunikacija sa odabranim dobavljačem za izradu sotvera za vođenje i upravljanje evidencijama o korsnicama/cima specijalizovanih usluga podrške za žrtve. 
  • Posao treba da bude realizovan tokom dva perioda od januara-juna 2022. godine i od aprila-juna 2022. godine.  

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka, prednost imaju osobe sa znanjem u provođenju društvenih istraživanja i analiza, pravnici, statističari  i/ili politikolozi; 

Iskustvo u radu sa preživjelima seksualnog nasilja i partnerskim odnosima i/ili radu u ženskim organizacijama koje se bave zaštitom ženskih ljudskih prava; 

Vještine klasifikacije i obrade podataka; 

Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti: 

 -CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva; 

-Potvrdu od strane pravnog lica da kandidat/kinja ima iskustvo u radu sa preživjelima nasilja u porodici i prema ženama, kao i seksualnog nasilja; 

-Štampanu verziju ili link objavljenih tekstova/priručnika/radova iz ove oblasti.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 4. februara 2022. godine na e-mail adresu: fondacija.lara@gmail.com ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije ,,Lara“ imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavestiti putem imejla ili telefona u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.