23.03.2022.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dokumenta:Minimalni standardi za pružanje spelicijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja u porodici u sigurnim kućama u BiH u skladu s preporukama Istanbulske konvencije

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “Održivo funkcioniranje specijaliziranih usluga podrške za žrtve nasilja u porodici u kriznim situacijama i nakon njih”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” koji finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta je angažirati nevladine organizacije koje djeluju u okviru Sigurne mreže i imaju iskustvo i stručnost u direktnom radu sa žrtvama nasilja u porodici, kako bi se procijenio utjecaj COVID-19 na specijalizirane usluge podrške žrtvama nasilja u porodici i identificirale posebne potrebe za buduće djelovanje.

Inicijalna aktivnost projekta će biti izrada dokumenta “Analiza utjecaja COVID-19 na specijalizirane usluge podrške žrtvama nasilja u porodici”.

Analiza se radi u svrhu procjene i konsolidiranja različitih nalaza o utjecaju pandemije na specijalizirane usluge podrške, dokumentiranja dobrih praksi rada nevladinih organizacija u proteklim mjesecima i utvrđivanja potreba u narednom periodu kako bi se pružila što adekvatnija zaštita žrtvama nasilja u porodici u periodu pandemije.

Analizom će se definirati prioriteti za prevazilaženje nedostataka u sistemu podrške te utvrditi i aspekt uvećanja troškova prikazan okvirno po budžetskim stavkama.

Rezultati spomenute Analize koristit će se dalje u procesu definiranja prioriteta za prevazilaženje nedostataka u sistemu podrške, te će se pristupiti izradi policy briefa s jasno definiranim preporukama, što će biti alat Sigurne mreže za zagovaranje s donosiocima odluka na svim nivoima za unapređenje podrške radi održivog funkcioniranja sigurnih kuća u kriznim situacijama, kao što je pandemija, ali i sve druge vanredne situacije.

Pored toga, Sigurna mreža će započeti zagovaranje s predstavnicima vlasti na nivoima entiteta i kantona (najmanje u tri kantona i dvije regije u Republici Srpskoj), kako bi se specijalne usluge podrške uključile u osnovne usluge i kako bi se omogućilo njihovo održivo funkcioniranje tokom krize i šire. Također, Sigurna mreža će nastaviti proces saradnje s gender institucionalnim mehanizmima, primarno s Agencijom za ravnopravnost spolova i entitetskim gender centrima, kako bi se uputila preporuka lokalnim zajednicama/kantonima i komisijama za ravnopravnost spolova da se planiraju interventna sredstva za finansiranje specijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja u porodici u kriznim situacijama.

Kao nastavak prošlog projekta koji je Fondacija lokalne demokratije realizirala uz podršku UN Women, nastavit će se proces zagovaranja sa predstavnicima vlasti  na različitim nivoima vlasti, kako bi se usvojio novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH. Akcenat će se staviti na saradnju s Komisijom za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i predstavnike klubova poslanika političkih partija, kako bi se produbio proces zagovaranja za usvajanje Zakona.

Opis posla/Zadaci i odgovornosti

S ciljem realiziranja izrade dokumenta: Minimalni standardi za pružanje spelicijaliziranih usluga podrške žrtama nasilja u porodici u sigurnim kućama u BiH u skladu sa preporukama Istanbulske konvencije,  sa posebnim naglaskom na dodatne usluge u kriznim situacijama, Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir 7 konsultantica koje će učestvovati u izradi dijela dokumneta  koji se odnosi na rad njihovih organizacija i pružanje specijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja u porodici sa naglaskom  na pružanje usluga u vrijeme pandemije COVID-19 .

U okviru izrade minimalnih standarda, koristit će se iskustva i standardi sigurnih kuća,  uz naglasak na prilagođavanje načina pružanja usluga u vanrednim okolnostima. Dokument o minimalnim standardima će sadržati preporuke Istanbulske konvencije i obaveze svake države potpisnice da uspostavi minimalne unicficirane standarde pružanja spelicijaliziranih usluga podrške na cijeloj teritoriji zemlje te procjenu troškova za sljedeće usluge podrške: 

o  Sigurna kuća

o  SOS telefon

o  Specijalizirana psihološka podrška

o  Besplatna pravna pomoć

Iskazat će se i specifični dodatni troškovi koji su direktno povezani sa problemom pandemije (maske, sredstva za dezinfekciju, testovi, lijekovi, prostori za izolaciju, dodatna kupatila, dodatna oprema zbog neplaniranog priliva većeg broja korisnicai dr.)

Rezultati dokumenta o minimalnim standardima će se koristiti u procesu zagovaranja kako bi se uticalo da institucije obezbjede interventna sredstva u situacijama krize i podrže i Sigurne kuće, kao što se podržavaju druge usluge (domovi za nezbrinutu djecu; zavodi  djecu sa posebnim potebam starčki domovi i sl.).

Neovisna ekspertica, izabrana putem javnog poziva, vodit će cijeli proces izrade dokumenta. Ekspertica će biti zadužena za izradu metodologije za razvijanje dokumenta, obrasca na osnovu kojeg će konsultantice  izraditi dijelove studije po jedinstvenoj metodologiji, a koji se odnose na djelovanje njihovih organizacija.Ekspertica će objediniti sve nalaze i napraviti jedinstvene minimalne standarde .

Uslovi za prijavljivanje, kvalifikacije i stručna znanja za poziciju konsultantica-istraživačica:

·        Visoka stručna sprema

·        Iskustvo u izradi analiza javnih politika i zakonskih akata u oblasti rodno zasnovanog nasilja i prikupljanju podataka (navesti kao reference minimalno dva objavljena analitička i istraživačka rada)

·        Iskustvo u saradnji s relevantnim institucijama sistema u čijoj su nadležnosti prevencija i zaštita od nasilja u porodici

·        Prijedlog cijene usluge

Broj osoba koje će se angažirati je sedam (7) konsultantica

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica iz sedam organizacija članica Upravnog odbora Sigurne mreže koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja, uz obavezno dostavljanje prijave na konkurs te CV-ja s posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva.

Način apliciranja

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 29. marta 2022. godine na sljedeću e-mail adresu: tubsasa@bih.net.ba, ili poštom, na adresu Fondacije lokalne demokratije: Radićeva 11, 71000 Sarajevo.

Postupak izbora

 

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija imenovana u tu svrhu.

 

Odluka o izboru konsultantice/ta će biti dostavljena u roku od tri (3) dana od završetka konkursa i bit će objavljena na web-stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba).

 

Pravo na prigovor

 

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultantice/ta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

 

Po isteku roka za prigovor potpisat će se ugovor sa izabranom/im konsultanticom/konsultantom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Radićeva 11, 71000 Sarajevo

Tel/fax: + 387 33 236 899

E-mail: tubsasa@bih.net.ba

Kontakt osoba: Amra Hadžić