23.03.2022.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dokumenta: Minimalni standardi za pružanje spelicijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja u porodici u sigurnim kućama u BiH u skladu s preporukama Istanbulske konvencije

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “Održivo funkcioniranje specijaliziranih usluga podrške za žrtve nasilja u porodici u kriznim situacijama i nakon njih ”, a u ime Sigurne mreže. Projekt se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta je angažirati nevladine organizacije koje djeluju u okviru Sigurne mreže i imaju iskustvo i stručnost u direktnom radu sa žrtvama nasilja u porodici, kako bi procijenio utjecaj COVID-19 na specijalizirane usluge podrške žrtvama nasilja u porodici i identificirale posebne potrebe za buduće djelovanje.

Inicijalna aktivnost projekta će biti izrada Analize uticaja COVID-19 na specijalizirane usluge  podrške žrtvama nasilja u porodici.

Analize će se definisati prioriteti  za prevazilaženje nedostataka u sistemu podrške.

Rezultati pomenute Analize koristit će se dalje u procesu definisanja prioriteta za prevazilaženje nedostataka u sistemu podrške, te će se pristupiti izradi policy brief-a s jasno definisanim preporukama, što će biti alat Sigurne mreže za zagovaranje s organima vlasti na svim nivoima za unapređenje podrške radi održivog funkcionisanja sigurnih kuća u kriznim situacijama, kao što je pandemija, ali i sve druge vanredne situacije.

Pored toga, projekat će imati značajnu ulogu u procesu zagovaranja na različitim nivoima vlasti, kako bi se specijalne usluge podrške uključile u osnovne usluge i pružile osnovu za njihovo održivo funkcionisanje tokom krize i šire. S tim u vezi, Sigurna mreža će započeti zagovaranje sa predstavnicima vlasti na nivoima entiteta i kantona (najmanje u tri kantona i dvije regije u Republici Srpskoj),  kako bi se specijalne usluge podrške uključile u osnovne usluge i kako bi se omogućilo njihovo održivo funkcionisanje tokom krize i šire. Također, Sigurna mreža će nastaviti proces saradnje na gender institucionalnim mehanizmima, primarno sa Agencijom za ravnopravnost spolova i entitetskim gender centrima, kako bi se uputila preporuka lokalnim zajednicama/kantonima i komisijama za ravnopravnost splova da se planiraju interventna sredstva za finanisiranje specijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja u porodici u kriznim situacijama.

Kao nastavak prošlog projekta koji je Fondacija lokalne demokartije realizovala uz podršku UN Women, nastavit će se proces zagovaranja sa zakonodavcima na različitim nivoima vlasti, kako bi se usvojio novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u FBIH. Akcenat će se staviti na saradnju s Komisijom za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i predstavnike klubova poslanika političkih partija, kako bi se produbio proces zagovarnja za usvajanje Zakona.

Opis posla/Zadaci i odgovornosti

Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir nezavisne/og konsultantice/ta za izradu dokumenta: Minimalni standardi za pružanje spelicijaliziranih usluga podrške žrtama nasilja u porodici u sigurnim kućama u BiH u skladu s preporukama Istanbulske konvencije, s posebnim naglaskom na dodatne usluge u kriznim situacijama.

Ovaj dokument će pokazati šta su to minimalne potrebe i šta svaka sigurna kuća treba da pruži korisnicama, s posebnim naglaskom na potrebe koje su proizašle iz situacije s pandemijom.

U okviru izrade minimalnih standarda, koristit će se iskustva i standardi sigurnih kuća,  uz naglasak na prilagođavanje načina pružanja usluga u vanrednim okolnostima. Dokument o minimalnim standardima će sadržavati preporuke Istanbulske konvencije i obaveze svake države potpisnice da uspostavi minimalne unicficirane standarde pružanja spelicijaliziranih usluga podrške na cijeloj teritoriji zemlje, te procjenu troškova za sljedeće usluge podrške:

o  Sigurna kuća

o  SOS telefon

o  Specijalizirana psihološka podrška

o  Besplatna pravna pomoć

Iskazat će se i specifični dodatni troškovi koji su direktno povezani s problemom pandemije (maske, sredstva za dezinfekciju, testovi, lijekovi, prostori za izolaciju, dodatna kupatila, dodatna oprema zbog neplaniranog priliva većeg broja korisnicai dr.)

Rezultati dokumenta o minimalnim standardima će se koristiti u procesu zagovaranja kako bi se uticalo da institucije obezbijede interventna sredstva u situacijama krize i podrže i Sigurne kuće, kao što se podržavaju druge usluge (domovi za nezbrinutu djecu; zavodi  djecu sa posebnim potebama, starčki domovi i sl.).

Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir jedne/og nezavisne/og konsultantice/ta za izradu dokumenta, što uključuje izradu metodologije, desk analizu, analizu prikupljenih podataka iz 7 sigurnih kuća u BiH, te izradu minimalnih standarda za pružanje specijaliziranih usluga podrške u skladu sa preporukama Istanbulske konvencije.

Uslovi za prijavljivanje /kvalifikacije, stručna znanja/

Broj osoba koje se angažiraju je jedna/jedan nezavisna/ni (1) konsultantica/t

·        Visoka stručna sprema

·        Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti rodno zasnovanog nasilja, s akcentom na odlično poznavanje Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije)

·        Iskustvo u izradi analiza javnih politika i zakonskih akata u oblasti rodno zasnovanog nasilja (navesti kao reference minimalno tri objavljena analitička i istraživačka rada)

·        Prijedlog cijene usluge

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja, uz obavezno dostavljanje Prijave  i CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva.

Način apliciranja

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 28. marta 2022. godine na sljedeću email adresu: tubsasa@bih.net.ba, ili poštom, na adresu Fondacije lokalne demokratije, Radićeva 11, 71000 Sarajevo.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija imenovana u tu svrhu.

Odluka o izboru konsultanatice/ta će biti dostavljena u roku od 3 dana od završetka konkursa i biće objavljena na web-stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba).

Pravo na prigovor

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultantice/ta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

Po isteku roka za prigovor potpisat će se ugovor sa izabranom/im konsultanticom/konsultantom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.

 

FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE

Radićeva 11, 71000 Sarajevo

Tel/fax: + 387 33 236 899

E-mail: tubsasa@bih.net.ba

Kontakt osoba: Amra Hadžić