06.09.2022.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge na izradi dokumenata: Pravilnici za rad sa žrtvama nasilja u porodici

Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir pet konsultantica koje će učestvovati u izradi pet pravilnika za rad sa žrtvama nasilja u porodici, a na osnovu izrađenog dokumenta „Minimalni standardi za pružanje spelicijaliziranih usluga podrške žrtama nasilja u porodici u sigurnim kućama u BiH u skladu s preporukama Istanbulske konvencije, s posebnim naglaskom na dodatne usluge u kriznim situacijama“

O projektu

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu s Udruženjem građana “Budućnost” Modriča realizira projekat “Održivo funkcioniranje specijaliziranih usluga podrške za žrtve nasilja u porodici u kriznim situacijama i nakon njih”, a u ime Sigurne mreže. Projekat se realizira uz finansijsku podršku UN WOMEN u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” koji finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta je angažirati nevladine organizacije koje djeluju u okviru Sigurne mreže i imaju iskustvo i stručnost u direktnom radu sa žrtvama nasilja u porodici, kako bi se procijenio utjecaj COVID-19 na specijalizirane usluge podrške žrtvama nasilja u porodici i identificirale posebne potrebe za buduće djelovanje.

Inicijalna aktivnost projekta će biti izrada dokumenta “Analiza utjecaja COVID-19 na specijalizirane usluge podrške žrtvama nasilja u porodici”.

Analiza se radi u svrhu procjene i konsolidiranja različitih nalaza o utjecaju pandemije na specijalizirane usluge podrške, dokumentiranja dobrih praksi rada nevladinih organizacija u proteklim mjesecima i utvrđivanja potreba u narednom periodu kako bi se pružila što adekvatnija zaštita žrtvama nasilja u porodici u periodu pandemije.

Analizom će se definirati prioriteti za prevazilaženje nedostataka u sistemu podrške, te utvrditi i aspekt uvećanja troškova prikazan okvirno po budžetskim stavkama.

Rezultati spomenute Analize koristit će se dalje u procesu definiranja prioriteta za prevazilaženje nedostataka u sistemu podrške, te će se pristupiti izradi policy briefa s jasno definiranim preporukama, što će biti alat Sigurne mreže za zagovaranje s donosiocima odluka na svim nivoima za unapređenje podrške radi održivog funkcioniranja sigurnih kuća u kriznim situacijama, kao što je pandemija, ali i sve druge vanredne situacije.

Pored toga, Sigurna mreža će započeti zagovaranje s predstavnicima vlasti na nivoima entiteta i kantona (najmanje u tri kantona i dvije regije u Republici Srpskoj), kako bi se specijalne usluge podrške uključile u osnovne usluge i kako bi se omogućilo njihovo održivo funkcioniranje tokom krize i šire. Također, Sigurna mreža će nastaviti proces saradnje s gender institucionalnim mehanizmima, primarno s Agencijom za ravnopravnost spolova i entitetskim gender centrima, kako bi se uputila preporuka lokalnim zajednicama/kantonima i komisijama za ravnopravnost spolova da se planiraju interventna sredstva za finansiranje specijaliziranih usluga podrške žrtvama nasilja u porodici u kriznim situacijama.

Kao nastavak prošlog projekta koji je Fondacija lokalne demokratije realizirala uz podršku UN Women, nastavit će se proces zagovaranja sa predstavnicima vlasti  na različitim nivoima vlasti, kako bi se usvojio novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH. Akcenat će se staviti na saradnju s Komisijom za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i predstavnike klubova poslanika političkih partija, kako bi se produbio proces zagovaranja za usvajanje Zakona.

Opis posla/Zadaci i odgovornosti

Fondacija lokalne demokratije raspisuje poziv za odabir pet konsultantica koje će učestvovati u izradi pet pravilnika za rad sa žrtvama nasilja u porodici, a na osnovu izrađenog dokumenta „Minimalni standardi za pružanje spelicijaliziranih usluga podrške žrtama nasilja u porodici u sigurnim kućama u BiH u skladu sa preporukama Istanbulske konvencije, sa posebnim naglaskom na dodatne usluge u kriznim situacijama“.

Konsultantice, izabrane putem ovog javnog poziva, imat će zadatak kreirati  i izraditi pet pravilnika kojima se reguliše rad sa žrtvama nasilja u porodici i funkcionisanje sigurne kuća ,čime će se standardizovati pružanja specijaliziranih usluga podrške  žrtvama nasilja u porodici u sigurnim kućama u BiH. Cilj izrade ovih pravilnika jeste usklađivanje već postojećih dokumenata sa izrađenim minimalnim standardima i razvijanje novih ,kako bi sve sigurne kuće imale ujednačena pravila  za  rad sa žrtvama nasilja u porodici, odnosno različitim grupama korisnika: žene, djeca i djevojčice.

Odabrane konsultantice će putem zoom sastanaka  identifikovati  pravilnike na kojima će se raditi, kreirati metodologiju za razvijanje dokumenata i podijeliti zadatke.

Uslovi za prijavljivanje, kvalifikacije i stručna znanja za poziciju konsultantica-istraživačica:

·        Visoka stručna sprema

·    Iskustvo u izradi analiza javnih politika i zakonskih akata u oblasti rodno zasnovanog nasilja i prikupljanju podataka (navesti kao reference minimalno dva objavljena analitička i istraživačka rada)

·   Iskustvo u saradnji s relevantnim institucijama sistema u čijoj su nadležnosti prevencija i zaštita od nasilja u porodici

·        Prijedlog cijene usluge

Broj osoba koje će se angažirati je pet (5) konsultantica.

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica iz nevladinih organizacija članica Upravnog odbora Sigurne mreže koja imaju propisane kvalifikacije i stručna znanja, uz obavezno dostavljanje prijave na konkurs, te CV-ja s posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva.

Način apliciranja

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj verziji najkasnije do 12. septembra 2022. godine u 12.00h na sljedeću e-mail adresu: amra.hadzic@fld.ba ili tubsasa@bih.net.ba ili poštom, na adresu Fondacije lokalne demokratije: Radićeva 11, 71000 Sarajevo.

Postupak izbora

 

Ocjenu pristiglih prijava vršit će komisija imenovana u tu svrhu.

 

Odluka o izboru konsultantice/ta će biti dostavljena u roku od tri (3) dana od završetka konkursa i bit će objavljena na web-stranici Sigurne mreže (http://www.sigurnamreza.ba).

 

Pravo na prigovor

 

Pravo prigovora na odluku o izboru konsultantice/ta imaju svi prijavljeni u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja navedene odluke.

 

Po isteku roka za prigovor potpisat će se ugovor sa izabranom/im konsultanticom/konsultantom o međusobnim pravima i obavezama u izvršenju traženog posla.