Nasilje nije privatna stvar

Vrijeme je za usvajanje Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH

Prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek nije usvojen u Federalnom parlamentu iako je Nacrt Zakona usvojen i javne konsultacije su realizovane.

Tim povodom, ovog 8. marta, na Međunarodni dan žena, Fondacija lokalne demokratije i mreža nevladinih organizacija u našoj zemlji – „Sigurna mreža“ žele apelirati na zastupnice i zastupnike Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH da zakon, u formi Prijedloga, hitno upute u proceduru usvajanja.

Sve se provodi kroz zagovaračku kampanju „Nasilje nije privatna stvar“, koja  ima za cilj podizanje svijesti donosilaca odluka i šire javnosti o potrebi usvajanja novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH, u skladu s preporukama Istanbulske konvencije. Fondacija lokalne demokratije i članice „Sigurne mreže“ ovu zagovaračku kampanju provode uz podršku UN Women, a u okviru regionalnog projekta „Sprovođenja normi, mijenjanje stavova“, kojeg finansira Europska unija.

„Istanbulska konvencija“

Mreža nevladinih organizacija "Sigurna mreža", kojom koordinira FLD je uz podršku ekspertske radne grupe izradila Nacrt novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federaciji BiH s ciljem usklađivanja zakonodavnog okvira i politika sa međunarodnim standardima o eliminaciji nasilja nad ženama i drugih oblika diskriminacije.

Nakon niza zagovaračkih aktivnosti Sigurne mreže, Nacrt Zakona je jednoglasno usvojen u Predstavničkom domu 27. jula 2021. a tek godinu dana kasnije 28.jula 2022. i u Domu naroda.

Prijedlog novog zakona je usklađen s odredbama „Istanbulske konvencije“ i pruža niz rješenja koji omogućavaju, prije svega, poboljšan status i položaj žrtve nasilja u sistemu prevencije, zaštite i podrške od nasilja u porodici, kao i uspostavljanje adekvatne zajedničke akcije društva usmjerene na sprječavanje i suzbijanje ove negativne društvene pojave.

Prava žrtava

Nacrt novog Zakona također decidno propisuje prava žrtava nasilja u porodici, što rješava sve postojeće dileme o tome koja prava im pripadaju te se žrtve ovog nasilja prepoznaje kao korisnike prava iz socijalne zaštite. Istovremeno, predviđeno je da se procjena rizika pravi za svaki slučaj nasilja u porodici, aposeban fokus je na djeci, kao žrtve nasilja u porodici, osobe s invaliditetom kao i osobe koje trebaju starateljstvo.

Posebno je važno to što se ukida manjkavost postojećeg zakona jer se određuje obavezna koordinacija između različitih subjekata u sistemu zaštite, uz podnošenje izvještaja zakonodavnoj vlasti, te se napokon rješava pitanje funkcioniranja sigurne kuće kao najvažnije mjere zaštite žrtava i subjekta koji sprječava najteže posljedice.

Tim povodom, a kroz zagovaračku kampanju „Nasilje nije privatna stvar“, danas je premijerno objavljen i animirani video u kojem se objašnjava važnost usvajanja Zakona o zaštiti od nasilja u porodici:

https://www.youtube.com/watch?v=mxU7_GpmKMA&ab_channel=Fondacijalokalnedemokratije

Istovremeno, Fondacija lokalne demokratije i „Sigurna mreža“ i ove će godine na 8. mart zastupnicama u oba doma Parlamenta FBiH uputiti razglednice s porukama žena koje se svakodnevno suočavaju s nasiljem, kako bi zastupnicama dodatno pojasnili važnost značaja i njihove i sistemske podrške žrtvama.