Amica educa Tuzla

Vizija Udruženja „Amica EDUCA“

Mladi i odrasli, aktivni članovi demokratskog društva žive kvalitetnije i zdravije i imaju kulturu cjeloživotnog učenja.

Misija Udruženja „Amica EDUCA“ 

Amica Educa je nestranačka, nevladina, neprofitna organizacija koja svojim djelovanjem na prostoru BiH i jugoistočne Evrope doprinosi kvalitetnijem životu pojedinca i zajednice primjenom koncepta cjeloživotnog učenja, inovativnih i klasičnih pristupa u edukaciji i psihosocijalnom radu sa djecom, mladima i odraslima.

Udruženje „Amica Educa“ osnovano je u septembru 1996. godine od strane grupe stručnjaka u oblasti psihosocijalnog rada kao strana nevladina organizacija, a 1999. godine je registrovano kao lokalna organizacija sa sjedištem u Tuzli, Bosna i Hercegovina.

Amica EDUCA implementira projekte na cijeloj teritoriji BiH. Ipak, primarna teritorija koju pokriva Amica Educa  sa svojim projektima je Tuzlanski kanton, sa fokusom na općinu Tuzla. 

Organizacija pruža usluge širokom krugu korisnika - osobama u stanju psihosocijalne potrebe: pojedincima, (bračnim) partnerima i porodicama, zatim profesionalcima pomagačkih zanimanja, kao što su prosvjetni radnici, psiholozi, pedagozi, defektolozi, socijalnim radnicima, zdravstvenim radnicima, studentima ovih oblasti kao i svim drugim profesionalcima koji rade sa osobama u stanju psihosocijalne pomoći. 

Osnovni cilj Udruženja je „Poboljšan kvalitet života članova zajednice unapređenjem njihovog socijalnog i profesionalnog funkcioniranja“. Aktivnosti na realizaciji ovog cilja, Amica Educa je strukturirala u tri ključna strateška pravca:

  • Doprinijeti uvođenju inovativnih pristupa, znanja i vještina u psihosocijalnom i pedagoškom radu putem edukacije profesionalaca i promocijom cjeloživotnog učenja,
  • Unaprijediti mentalno zdravlje i socijalno funkcioniranje pojedinaca i porodica putem savjetovanja, psihoterapije i edukacije,
  • Ojačati ljudske i druge resurse organizacije u partnerstvu sa nevladinim i vladinim sektorom radi održivosti i podrške procesu profesionalizacije.

Ukupko djelovanje Udruženja Amica Educa ogleda se u implementaciji tri programa: Edukativni program, Porodično savjetovalište i Festival cjeloživotnog učenja u BiH.

Edukativni program nudi metode i vještine za rad sa djecom, mladima i odraslima, iz različitih psiho-socijalnih i pedagoških oblasti. Korisnici edukativnog programa (profesionalci pomagačkih zanimanja) imaju mogućnost učešća na različitim temama seminara i treninga: Kreativno izražavanje slikanjem, Vještine komunikacije i empatije, Plesovi univerzalnog mira, Porodična dinamika, Pozitivna disciplina u odgoju djece, Seksualno zlostavljanje u djetinjstvu, Art-terapija i Muzikoterapija. Pored ovih tema, za nezaposlene žene Amica Educa nudi trening Lične i poslovne vještine.

Porodično savjetovalište građanima Tuzlanskog Kantona nudi jedan novi i jedinstveni način rada. Aktivnosti koje se nude u okviru Porodičnog savjetovališta, prilagođene su potrebama svakog klijenta pojedinačno, kako bi u sigurnom okruženju, uspjeli prevladati svoje životne prepreke, psihološke probleme i pronaći odgovore na što više ličnih pitanja: SOS telefon, Individualno, bračno (partnersko) i porodično savjetovanje i psiho-terapija, Grupno savjetovanje i psihoterapija za mlade (studente), Psiho-edukativne i kreativne radionice sa djecom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, Psiho-socijalni rad sa ženama povratnicama u selo Snagovo (RS), Psiho-socijalni rad sa ženama izbjeglicama u naselju Tinja, Psiho-socijalne sesije i radionice sa ženama i djecom romske nacionalnosti u Kiseljaku, Rekreativna gimnastika za žene zrele dobi, Yoga vježbe, Plesovi univerzalnog mira, Reiki sesije i Relaksacione masaže.

Od 2000.-te godine Amica Educa realizira Festivale cjeloživotnog učenja u BiH, djelujući pozitivno na svijest građana koji se nastoje motivirati za kontinuirano usavršavanje vlastitih kapaciteta – za cjeloživotno učenje. Namjera Festivala je da poveže relevantne aktere u obrazovanju, promovira sve oblike obrazovanja i pomogne edukativne reforme u BiH. 

Za realizaciju programa Udruženje „Amica Educa“ posjeduje saglasnost Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK br.09/3-3591309SS od 28.04.2009. te Pedagoškog zavoda Tuzla br.10/VI 03-38/127-1/10 od 17.06.2010. Od 2006.godine Amica Educa je kao prva organizacija iz BiH postala članica mreže Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih.

Udruženje „Amica Educa“ je članica slijedećih mreža:

  1. Europska asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA)
  2. Ženska mreža BiH
  3. Koalicija za pravično obrazovanje
  4. Mreža Sporazum Plus
  5. Sigurna mreža