Centar za pravnu pomoć ženama Zenica

Misija

Misija Centra za pravnu pomoć ženama je promocija i unaprijeđenje koncepta rodne jednakosti na svim društvenim nivoima i u svim društvenim odnosima.

Vizija

Centar za pravnu pomoć ženama nastavlja samostalno i u savezništvu sa srodnim organizacijama direkto da utiče na korekciju i unapređenje integrisane javne politike rodne ravnopravnosti i senzibilizira profesionalce/ke da djeluju poštujući ženska ljudska prava..

Kada i kako je osnovan

Centar za pravnu pomoć ženama je, shodno važećoj zakonskoj regulativi, registrovan kao udruženje građana, rješenjem Ministarstva pravde Zeničko-dobojskog kantona broj 08-72-24/96 od 17.10.1996. godine, od kada djeluje kao samostalna, nevladina, neprofitna, vanstranačka organizacija.

Osnovan je kako bi osobama koje su tokom rata ostale obespravljene na bilo kojem nivou pružio adekvatnu pravnu pomoć. Centar od samog osnivanja osluškuje potrebe građanki/a. Besplatna pravna pomoć je naša core aktivnost koja je 19 godina ujedno i naš resurs, te indikator stanja u društvu. Tokom našeg djelovanja pravna pomoć nam je pomogla da imamo opću sliku gdje su problemi i gdje je potrebno nešto popravljati.  To nam je omogućilo da razvijamo druge programe usmjerene ka stvarnim potrebama građana, posebno žena i djevojčica.

Glavni ciljevi i strateška orijentacija

Opći cilj:

Zaštita, unaprijeđenje i promocija ljudskih prava žena i rodna ravnopravnost.

Specifični strateški ciljevi:

I. Direktna podrška ženama u pristupu pravdi i ostvarivanju prava kroz pravedan tretman pred pravosudnim i servisnim institucijama, a koji uvažava spcifične probleme žena

II. Centar se i dalje razvija kao regionalno prepoznatljivu i uticajnu think tank organizaciju u oblasti ljudprava žena i djevojčica

III. Uvođenje i osiguravanje standarda rodne ravnopravnosti u kreiranju i primjeni javnih i institucionalnih politika

IV. Žene, djevojčice i mladi informirani, rodno osviješteni i ohrabreni da se suoče s retrogradnim tendencijma i neokonzervativizmom u društvu

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Centar:

a) Nudi održiv i funkcionalan sistem besplatne pravne pomoći i omogućava direktnu podršku ženama u pristupu pravdi i ostvarenju prava;

b) Prati i zagovara primjenu dostupnih zakonskih rješenja u osiguravanju ravnopravnog uživanja prava za žene pred pravosudnim i servisnim institucijama;

c) Javno reaguje i djeluje ka oblikovanju pravednih politika ranog upozoravanja na diskriminatorne trendove; 

d) Realizuje edukativne programe u oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, rodno zasnovanog nasilja, diskriminaciji;

e) Izrađuje i objavljije publikacije;

Sarađuje sa institucijama na svim nivoima, međunarodnim institucijama i asocijacijama, nevladinim organizacijama i stručnim udruženjima, kao i sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.